Съдържание

Политики

 • Международни действия в областта на климата

  ЕС подкрепя усилията на ООН за постигане на ново споразумение за климата и предоставя значително финансиране на развиващите се страни, сблъскващи се с последиците от изменението на климата.

 • Международни аспекти на равенството между половете

  В международното сътрудничество равенството между половете се определя като една от приоритетните области за подобряване условията на живот на жените и децата по целия свят.

 • Международни аспекти на правата на човека

  Правата на човека се защитават чрез политически диалог със страните, помощ, политика за развитие и участие в многостранни форуми, като Организацията на обединените нации.

 • Достъп до пазари

  Достъпът до пазари извън ЕС е от решаващо значение за създаването на работни места и растеж в Съюза. ЕС полага усилия, за да останат пазарите отворени, а търговията — справедлива и безпрепятствена.

 • Подкрепа за световната сигурност

  ЕС провежда граждански и военни мисии в целия свят в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО).

 • Мироопазващи операции

  Чрез политическа, логистична и икономическа подкрепа ЕС играе решаваща роля в изграждането на мира на различни места по света.