Projekty finansowane z budżetu UE obejmują wiele różnych obszarów i tematów. Ich wpływ jest widoczny na każdym kroku, a ich skutki możemy odczuć każdego dnia.

Informacje o projektach finansowanych przez UE i ich wynikach można znaleźć na jednej głównej platformie internetowej, jaką jest

portal o finansowaniu i przetargach

Aby znaleźć projekty i wyniki dotyczące konkretnych tematów, wybierz z listy poniżej. Kilka tematów podzielono na bardziej szczegółowe sekcje, aby ułatwić wyszukiwanie.

Przedstawione poniżej projekty objęte były programami finansowania w poprzednim długoterminowym budżecie, który obowiązywał w latach 2014–2020. W obecnych wieloletnich ramach finansowych część z tych projektów połączono ze sobą lub zastąpiono nowymi programami. Pełny wykaz obecnie dostępnych możliwości pozyskania środków unijnych jest dostępny na stronie internetowej dotyczącej programów wsparcia finansowego z UE.

Badania naukowe i innowacje

Fundusz Badawczy Węgla i Stali (FBWiS): fundusz wspierający projekty badawcze w sektorach węgla i stali

Fuzja jądrowa

Program badawczo-szkoleniowy Euratomu: program mający na celu poprawę bezpieczeństwa jądrowego, jądrowego bezpieczeństwa fizycznego i ochrony radiologicznej

ITER: eksperymentalny projekt na szeroką skalę mający potwierdzić z naukowego i technicznego punktu widzenia możliwość wykorzystania fuzji jądrowej jako źródła energii

Biznes i gospodarka

Gospodarka

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS): wpływ makroekonomiczny i podział na poszczególne kraje

Infrastruktura, sieci i transport

Instrument „Łącząc Europę”: instrument finansowania unijnego mający na celu promowanie wzrostu gospodarczego, miejsc pracy i konkurencyjności w dziedzinie transportu, energetyki i usług cyfrowych

Małe i średnie przedsiębiorstwa

COSME: program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw

Sektor kosmiczny

Energetyka, zmiana klimatu i środowisko

Program LIFE: instrument finansowania UE na działania na rzecz środowiska i klimatu

Program „Horyzont” i inne programy

Rozwój regionalny i obszarów miejskich

Z budżetu UE finansowane są także programy ukierunkowane na konkretne cele lub społeczności, jak na przykład Instrument Wsparcia Technicznego pomagający państwom członkowskim w opracowaniu i wdrażaniu reform pobudzających wzrost i sprzyjających włączeniu społecznemu, czy też program pomocy dla tureckiej wspólnoty cypryjskiej.

Zatrudnienie, włączenie społeczne i sprawy społeczne

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+): najważniejszy instrument UE na rzecz inwestowania w ludzi

Żywność, rolnictwo i rybołówstwo

Rolnictwo

Wspólna polityka rolna (WPR)

Rybołówstwo

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR): unijna polityka morska i polityka rybołówstwa na lata 2014–2020

Edukacja i kultura

Edukacja i młodzież

Program „Erasmus+”: program UE wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie

Europejski Korpus Solidarności: program umożliwiający młodzieży uczestnictwo w projektach na rzecz społeczności realizowanych za granicą lub w ich kraju pochodzenia

Kultura

Kreatywna Europa: program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektora kultury i sektora audiowizualnego

Obywatelstwo, sprawiedliwość i prawa podstawowe

Program „Obywatele, równość, prawa i wartości”: program na lata 2021–2027 będący połączeniem dwóch programów: Europa dla Obywateli oraz „Prawa, równość i obywatelstwo”

Program „Sprawiedliwość”: program ukierunkowany na wspieranie demokracji, praworządności i praw podstawowych

Pomoc humanitarna i współpraca na rzecz rozwoju

Ochrona ludności

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności: mechanizm współfinansowania projektów wspierających starania państw członkowskich i państw uczestniczących w dziedzinie gotowości na wypadek klęsk żywiołowych i zapobiegania im

Pomoc humanitarna i współpraca na rzecz rozwoju

Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej: instrument o budżecie wynoszącym 79,5 mld euro, w ramach którego największą część środków rozdysponowuje się w dziedzinie działań zewnętrznych.

Migracja i bezpieczeństwo

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego: fundusz umożliwiający zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii.

Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami: fundusz, który pomaga zapewnić silne i skuteczne europejskie zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi i wspiera wspólną politykę wizową.

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji: fundusz promujący skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi.

Zdrowie

Program UE dla zdrowia: program opracowany na bazie pozytywnych wyników trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia, mający na celu wzmocnienie odporności systemów opieki zdrowotnej.

Dane statystyczne

Eurostat: Eurostat zarządza zaproszeniami do składania wniosków w dziedzinie danych statystycznych dotyczących Europy, a dotacje są przyznawane bezpośrednio krajowym instytutom statystycznym i innym odpowiednim organom krajowym.

DepartamentyDziedziny