Posodobljen dolgoročni proračun EU, podprt z instrumentom za okrevanje NextGenerationEU

Dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027 skupaj z instrumentom za okrevanje NextGenerationEU znaša 2,018 bilijona evrov v tekočih cenah (1,8 bilijona evrov v cenah iz leta 2018). Ta odziv brez primere bo pomagal popraviti gospodarsko in socialno škodo, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, in podprl prehod v sodobno in bolj trajnostno Evropo.

Sveženj je sestavljen iz dolgoročnega proračuna oziroma večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027, ki znaša 1,211 bilijona evrov v tekočih cenah (1,074 bilijona evrov v cenah iz leta 2018), in začasnega instrumenta za okrevanje NextGenerationEU v višini 806,9 milijarde evrov (750 milijard evrov v cenah iz leta 2018).

Oglejte si izčrpno brošuro o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in instrumentu NextGenerationEU

EU spending figures for 2021-2027 (MFF + NGEU)

To je resnično posodobljen račun:

  • več kot 50 % skupnega zneska naslednjega dolgoročnega proračuna in instrumenta za okrevanje NextGenerationEU bo podpiralo posodobitev Evropske unije z raziskavami in inovacijami, pravičnim podnebnim in digitalnim prehodom, pripravljenostjo, okrevanjem in odpornostjo;
  • 30 % proračuna EU bo porabljenega za boj proti podnebnim spremembam. V svežnju je posebna pozornost namenjena tudi zaščiti biotske raznovrstnosti in vprašanjem v zvezi s spolom;
  • 20 % instrumenta za okrevanje NextGenerationEU bo vloženega v digitalno preobrazbo;
  • v letih 2026 in 2027 bo 10 % letne porabe v okviru dolgoročnega proračuna prispevalo k zaustavitvi in obrnitvi trenda zmanjševanja biotske raznovrstnosti;
  • prvič doslej imajo nove in okrepljene prednostne naloge največji delež v dolgoročnem proračunu, tj. 31,9 %.

Delež glavnih področij politike v večletnih finančnih okvirih:
Figure representing the share of the main policy areas in the MFFs

Instrument NextGenerationEU: 800 milijard evrov za okrevanje Evrope

NextGenerationEU je začasen instrument za okrevanje v višini 806,9 milijarde evrov, ki bo zagotovljen prek dolgoročnega proračuna EU, zlasti v obdobju 2021-2023.

Sredstva iz instrumenta za okrevanje NextGenerationEU bodo vložena v več programov ter razdeljena državam EU in upravičencem v obliki nepovratnih sredstev (407,5 milijarde evrov v tekočih cenah) in posojil (385,8 milijarde evrov v tekočih cenah).

NextGenerationEU figures (RRF + other programmes)

Večina sredstev iz instrumenta za okrevanje NextGenerationEU (723,8 milijarde evrov v tekočih cenah) bo porabljena v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. Ta mehanizem zajema obsežno finančno podporo javnim naložbam in področjem, kot so zeleni in digitalni projekti. Podpora bo dodeljena v obliki nepovratnih sredstev (338,0 milijarde evrov v tekočih cenah) in posojil (385,8 milijarde evrov v tekočih cenah).

Del mehanizma za okrevanje in odpornost v obliki nepovratnih sredstevje razdeljen med države EU v skladu z več merili za dodelitev. Med temi merili so bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca, stopnja brezposelnosti, prebivalstvo in vpliv krize zaradi COVID-19. Del dodelitve bo izračunan pozneje, da bo upoštevan realni padec BDP v letu 2020 in kumulativni padec v obdobju 2020–2021.

Da bi države EU prejele podporo iz mehanizma za okrevanje in odpornost, morajo Komisiji predložiti načrte za okrevanje in odpornost, v katerih morajo pojasniti, kako bodo porabile denar. Ti načrti morajo upoštevati izzive, opredeljene v evropskem semestru, ter izzive, povezane z zelenim in digitalnim prehodom. Komisija bo te načrte ocenila, Evropski svet pa jih bo nato odobril. Denar bo izplačan, ko bodo doseženi mejniki in cilji, h katerim se bodo zavezale države članice same.

Mehanizem za okrevanje in odpornost

Financiranje instrumenta NextGenerationEU

Da bi Komisija zbrala sredstva, potrebna za instrument za okrevanje NextGenerationEU, bo na kapitalskih trgih v imenu EU najela posojila v skupnem znesku do približno 800 milijard evrov v tekočih cenah.

Da bi ohranila visoko bonitetno oceno in dosegla ugodne tržne pogoje za najemanje posojil, bo uporabila manevrski prostor iz proračuna EU. Ta manevrski prostor je razlika med najvišjim zneskom sredstev, ki jih lahko EU zahteva od držav članic za kritje svojih finančnih obveznosti (zgornjimi mejami lastnih sredstev), in najvišjim zneskom sredstev, ki se lahko porabijo v danem obdobju (zgornjimi mejami dolgoročnih proračunskih sredstev za plačila). Služil bo kot jamstvo, da bo EU lahko posojilo povrnila ne glede na okoliščine.

Čas, obseg in zapadlost izdanih obveznic bodo odvisni od potreb EU in držav članic. Zbrana sredstva bodo vrnjena iz prihodnjih proračunov EU ali jih bodo vrnile zadevne države članice, in sicer najpozneje do leta 2058.

Več o instrumentu NextGenerationEU

Več o zgornjih mejah lastnih sredstev EU

Več o zgornjih mejah dolgoročnega proračuna za plačila

Novi viri prihodkov za zmanjšanje bremena za države članice

Za pomoč pri odplačevanju posojil bodo uvedeni novi viri lastnih sredstev, ki bodo dopolnjevali prispevke držav članic v proračun EU.

Ti bodo omogočili boljšo usklajenost virov prihodkov proračuna EU s prednostnimi nalogami in cilji EU. Pomagali bodo pri spoprijemanju s podnebnimi spremembami in zagotavljanju pravične obdavčitve v vse bolj digitalnem gospodarstvu.

Prvi novi vir lastnih sredstev je novi prispevek na podlagi količine nereciklirane odpadne plastične embalaže, in sicer že od 1. januarja 2021.

Komisija je decembra 2021 predlagala tri nove vire prihodkov za proračun EU in si prizadeva za njihovo hitro uvedbo.

Potencialni novi viri prihodkov

Zaščita proračuna EU

EU je skupnost, ki temelji na načelu pravne države. Neodvisna nacionalna sodišča in sodišča EU skrbijo, da se pravila in predpisi spoštujejo in izvajajo.

Sestavni del svežnja je uredba o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije. Dopolnjevala bo obstoječa orodja in oblikovala dodatno raven zaščite proračuna EU.

Ta uredba zagotavlja, da bo Unija bolje opremljena za obravnavanje kršitev načel pravne države, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na proračun EU. Zajema dolgoročni proračun in instrument za okrevanje NextGenerationEU.

Uredba o pogojevanju s pravno državo

Rezerva za prilagoditev na brexit

Rezerva za prilagoditev na brexit v višini 5 milijard evrov bo podprla države in gospodarske sektorje, najbolj prizadete zaradi odhoda Združenega kraljestva iz EU.

Pomagala bo regijam in lokalnim skupnostim, vključno s tistimi, ki so odvisne od ribolovnih dejavnosti v vodah Združenega kraljestva. Prav tako bo pomagala javnim upravam pri pravilnem delovanju mejnih, carinskih, sanitarnih in fitosanitarnih kontrol.

Prožnost in posebni instrumenti

SlužbePodročja