Een gemoderniseerde langetermijnbegroting voor de EU, ondersteund door NextGenerationEU

De langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027 is, samen met het herstelinstrument NextGenerationEU, goed voor 2,018 biljoen euro in lopende prijzen (1,8 biljoen euro in prijzen van 2018). Deze ongekende respons zal de economische en sociale schade die door de COVID-19-pandemie is veroorzaakt, helpen herstellen en de overgang naar een modern en duurzamer Europa ondersteunen.

Het pakket bestaat uit de langetermijnbegroting, het meerjarig financieel kader voor 2021-2027 van 1,211 biljoen euro in lopende prijzen (1,074 biljoen euro in prijzen van 2018) en het tijdelijke herstelinstrument NextGenerationEU van 806,9 miljard euro (750 miljard euro in prijzen van 2018).

Bekijk hier de uitgebreide brochure over het MFK 2021-2027 en NextGenerationEU

EU-uitgaven voor 2021-2027 (MFK + NGEU)

Deze begroting is toegesneden op de huidige context:

  • meer dan 50% van het totale bedrag van de volgende langetermijnbegroting en NextGenerationEU zal worden gebruikt voor de ondersteuning van de modernisering van de Europese Unie door middel van onderzoek en innovatie, een eerlijke klimaat- en digitale transitie, en paraatheid, herstel en veerkracht
  • 30% van de EU-begroting zal worden besteed aan de bestrijding van klimaatverandering. Met het pakket wordt ook bijzondere aandacht geschonken aan de bescherming van de biodiversiteit en aan genderkwesties
  • 20% van NextGenerationEU zal worden geïnvesteerd in de digitale transformatie
  • in 2026 en 2027 zal 10% van de jaarlijkse uitgaven in het kader van de langetermijnbegroting worden besteed aan het stoppen en omkeren van de achteruitgang van de biodiversiteit
  • voor de eerste keer in de geschiedenis nemen nieuwe en versterkte prioriteiten het leeuwendeel van de langetermijnbegroting voor hun rekening, namelijk 31,9%.

Aandeel van de belangrijkste beleidsterreinen in de meerjarige financiële kaders:

NextGenerationEU: 800 miljard euro voor het herstel van Europa

NextGenerationEU is een tijdelijk herstelinstrument van 806,9 miljard euro in lopende prijzen, dat via de langetermijnbegroting van de EU en voornamelijk in 2021-2023 wordt besteed.

Het geld uit NextGenerationEU wordt in verschillende programma’s geïnvesteerd en door middel van subsidies (407,5 miljard euro) en leningen (385,8 miljard euro), beide in lopende prijzen, over de EU-lidstaten verdeeld.

Het merendeel van de middelen van NextGenerationEU (723,8 miljard euro in lopende prijzen) wordt uitgegeven via de faciliteit voor herstel en veerkracht (RFF). Via deze faciliteit wordt grootschalige financiële steun verleend aan overheidsinvesteringen en initiatieven zoals groene en digitale projecten. Dit gebeurt in de vorm van leningen (338,0 miljard euro) en subsidies (385,8 miljard euro), beide in lopende prijzen.

De subsidies van de faciliteit voor herstel en veerkracht worden op basis van verschillende toewijzingscriteria over de EU-landen verdeeld. Voorbeelden van deze criteria zijn het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking, het werkloosheidspercentage, de bevolkingscijfers en de impact van de COVID-19-crisis. Een deel van de toewijzing zal op een later tijdstip worden berekend om rekening te houden met het verlies in reëel bbp over 2020 en cumulatief over 2020-2021.

Om steun uit de faciliteit te ontvangen, moeten de EU-landen bij de Commissie een plan voor herstel en veerkracht indienen, waarin zij toelichten hoe zij het geld willen besteden. In dit plan moeten zij rekening houden met de uitdagingen die zijn vastgesteld in het Europees Semester en de uitdagingen in verband met de groene en digitale transitie. De plannen zullen door de Commissie worden beoordeeld en daarna door de Europese Raad worden goedgekeurd. Het geld zal worden uitbetaald bij het behalen van de mijlpalen en streefdoelen waartoe de lidstaten zich hebben verplicht.

Faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF)

Financiering van NextGenerationEU

Om de nodige middelen voor NextGenerationEU bijeen te brengen, zal de Commissie namens de EU op de kapitaalmarkten leningen aangaan voor een totaalbedrag van maximaal ongeveer 800 miljard euro in lopende prijzen.

Zij zal gebruikmaken van de marge in de EU-begroting om haar hoge kredietrating te behouden en gunstige marktvoorwaarden voor de leningen te verkrijgen. Deze marge is het verschil tussen het bedrag dat de EU maximaal van de lidstaten mag vragen om haar financiële verplichtingen na te komen (het eigenmiddelenplafond) en het bedrag dat in een bepaalde periode maximaal mag worden uitgegeven (het betalingsplafond van de langetermijnbegroting). Deze marge dient als waarborg dat de EU het geleende geld onder alle omstandigheden kan terugbetalen.

Het tijdstip, het volume en de looptijd van de uitgegeven obligaties zullen afhangen van de behoeften van de EU en de lidstaten. De aangetrokken middelen zullen uiterlijk in 2058 worden terugbetaald uit toekomstige EU-begrotingen of door de betrokken lidstaten.

Meer informatie over NextGenerationEU

Meer informatie over het eigenmiddelenplafond van de EU

Meer informatie over het betalingsplafond van de langetermijnbegroting

Nieuwe inkomstenbronnen om de druk op de lidstaten te verlichten

Om te helpen bij het terugbetalen van de leningen, zullen er nieuwe eigen middelen worden vastgesteld in aanvulling op de bijdragen van de lidstaten aan de EU-begroting.

Hiermee zullen de inkomstenbronnen van de EU-begroting beter worden afgestemd op de prioriteiten en doelstellingen van de EU. Zij zullen de klimaatverandering helpen aanpakken en zorgen voor eerlijke belastingheffing in een steeds digitalere economie.

Het eerste nieuwe eigen middel, dat al vanaf 1 januari 2021 wordt ingevoerd, is een nieuwe bijdrage op basis van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval.

De Commissie heeft in december 2021 drie nieuwe inkomstenbronnen voor de EU-begroting voorgesteld en streeft ernaar om deze snel in te voeren.

Potentiële nieuwe inkomstenbronnen

Bescherming van de EU-begroting

De EU is een op de rechtsstaat gebaseerde gemeenschap. Onafhankelijke nationale en Europese rechters zorgen ervoor dat de regels en voorschriften worden nageleefd en uitgevoerd.

De verordening betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting maakt integraal deel uit van het pakket. Zij vormt een aanvulling op bestaande instrumenten en een extra beschermingslaag van de EU-begroting.

Dankzij deze verordening kan de Europese Unie beter omgaan met schendingen van de rechtsstaatbeginselen die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de EU-begroting. De verordening heeft betrekking op zowel de langetermijnbegroting als NextGenerationEU.

Conditionaliteitsverordening voor de rechtsstaat

Reserve voor aanpassing aan de brexit

De reserve voor aanpassing aan de brexit van 5 miljard euro is bedoeld om de landen en economische sectoren die het hardst worden getroffen door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, te ondersteunen.

Deze reserve zal worden gebruikt om regio’s en lokale gemeenschappen, waaronder die die afhankelijk zijn van de visserij in de wateren van het Verenigd Koninkrijk, te helpen. Verder zal ze worden ingezet om overheden bij de uitvoering van grens-, douane-, sanitaire en fytosanitaire controles te ondersteunen.

Flexibiliteit en speciale instrumenten

AfdelingenThema's