Modernizovaný dlouhodobý rozpočet EU posílený o nástroj na podporu oživení NextGenerationEU

Výše dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027 spolu s programem NextGenerationEU (NGEU) činí 2,018 bilionu eur v běžných cenách. S jeho pomocí budeme moci napravit hospodářské a sociální škody způsobené koronavirovou pandemií. Rozpočet rovněž umožní přechod k moderní a udržitelnější Evropě.

Celý balíček sestává z dlouhodobého rozpočtu na období 2021–2027 (tzv. víceletého finančního rámce), který činí 1,211 bilionu eur v běžných cenách (1,074 bilionu eur v cenách roku 2018), v kombinaci s dočasným nástrojem na podporu oživení NextGenerationEU ve výši 806,9 miliard eur v běžných cenách (806,9 miliard eur v cenách roku 2018).

Podívejte se na komplexní brožuru o VFR na období 2021-2027 a NextGenerationEU

Visual about the EU expenditure 2021-2027

Jedná se o skutečně modernizovaný rozpočet:

  • Více než 50 % celkové částky příštího dlouhodobého rozpočtu a programu NextGenerationEU je určeno na modernizaci Evropské unie prostřednictvím výzkumu a inovací, spravedlivé klimatické a digitální transformace, zajištěním připravenosti, obnovy a odolnosti.
  • 30 % rozpočtu EU bude vynaloženo na boj proti změně klimatu. Balíček rovněž věnuje zvláštní pozornost ochraně biologické rozmanitosti a otázkám rovnosti žen a mužů.
  • 20 % programu NextGenerationEU je určeno na investice do digitální transformace.
  • V letech 2026 a 2027 bude 10 % ročních výdajů v rámci dlouhodobého rozpočtu vynaloženo na zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti.
  • Vůbec poprvé v historii činí nové priority v rámci dlouhodobého rozpočtu nejvyšší podíl, tj. 31,9 %.

Podíl hlavních oblastí politiky ve víceletém finančním rámci (VFR):
Figure representing the share of the main policy areas in the MFFs

NextGenerationEU: 800 miliard eur na oživení Evropy

NextGenerationEU je dočasný nástroj na podporu oživení v hodnotě 806,9 miliard eur v běžných cenách, které budou prostřednictvím dlouhodobého rozpočtu EU k dispozici zejména v letech 2021–2023.

Finanční prostředky z nástroje NextGenerationEU budou investovány do několika programů a budou rozděleny mezi země EU a další příjemce prostřednictvím grantů (407,5 miliard eur) a úvěrů (385,8 miliard eur), v běžných cenách.

NextGenerationEU figures

Většina finančních prostředků z nástroje NextGenerationEU (723,8 miliardy eur v běžných cenách) bude vynaložena prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost, který představuje rozsáhlou finanční podporu veřejných investic do ekologických a digitálních projektů. Tato podpora bude poskytována ve formě půjček (385,8 miliard eur) a grantů (338 miliardy eur), v běžných cenách.

Grantová složka Nástroje pro oživení a odolnost je mezi země EU rozdělována podle několika kritérií, jako je hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele, míra nezaměstnanosti, počet obyvatel a dopad koronavirové krize. Část těchto přídělů bude vypočítána později, aby se zohlednila ztráta reálného HDP v roce 2020 a kumulativně v období 2020–2021.

Aby mohly země EU podporu z Nástroje pro oživení a odolnost získat, musí Evropské komisi předložit národní plán, v němž vysvětlí, jak tyto finanční prostředky vynaloží. Plán musí rovněž zohledňovat výzvy identifikované během tzv. evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik, jakož i výzvy související s ekologickou a digitální transformací. Komise tyto plány posoudí a Evropská rada je poté schválí. Finanční prostředky budou vypláceny po dosažení milníků a cílů, k nimž se členské státy samy zavázaly.

Nástroj pro oživení a odolnost

Financování nástroje NextGenerationEU

Aby Evropská komise získala potřebné finanční prostředky do nástroje NextGenerationEU, vypůjčí si jménem EU na kapitálových trzích celkem až 800 miliard eur v běžných cenách.

Aby si Komise udržela vysoký rating a využila příznivých tržních podmínek pro půjčky, využije manévrovací prostor rozpočtu EU. Jedná se o rozdíl mezi maximální výší finančních prostředků, kterou může EU požadovat od členských států na pokrytí svých finančních závazků (tzv. stropy vlastních zdrojů), a maximální výší finančních prostředků, které mohou být v daném období vynaloženy (tzv. platební stropy dlouhodobého rozpočtu). Tento manévrovací prostor poslouží jako záruka, že EU bude schopna půjčky splácet za jakýchkoli okolností.

Kdy, v jakém objemu a s jakou splatností budou související dluhopisy vydány, se bude odvíjet od potřeb EU a jejích členských států. Získané prostředky budou splaceny z budoucích rozpočtů EU nebo dotčenými členskými státy nejpozději do roku 2058.

Další informace o nástroji NextGenerationEU

Další informace o stropech vlastních zdrojů EU

Další informace o platebních stropech dlouhodobého rozpočtu

Nové zdroje příjmů ke zmírnění zátěže pro členské státy

Příspěvky členských států do rozpočtu EU budou doplněny novými vlastními zdroji, které napomohou půjčky splatit.

Tím se lépe sladí zdroje příjmů do rozpočtu EU s prioritami a cíli EU, mezi něž patří např. boj proti změně klimatu a zajištění spravedlivého zdanění ve stále více digitalizované ekonomice.

Prvním novým vlastním zdrojem je již od 1. ledna 2021 nový příspěvek založený na nerecyklovaných odpadech z plastových obalů. Další nové zdroje příjmů by mohly zahrnovat nový vlastní zdroj založený na tzv. mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, digitální daň a systém EU pro obchodování s emisemi.

Do června 2024 chce Komise také navrhnout další nové vlastní zdroje jako daň z finančních transakcí a finanční příspěvek související s podnikovým sektorem nebo nový společný základ daně z příjmů právnických osob.

Potenciální nové zdroje příjmů

Ochrana rozpočtu EU

Evropská unie je společenstvím založeným na zásadách právního státu. Nezávislé vnitrostátní soudy a soudy EU zajišťují dodržování a provádění příslušných pravidel a předpisů.

Nedílnou součástí balíčku je nařízení o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie. To doplňuje stávající nástroje a vytváří další úroveň ochrany rozpočtu EU.

Díky tomuto nařízení je Unie lépe vybavena k tomu, aby se vypořádala s porušováním zásad právního státu, které ovlivňuje nebo může mít dopad na rozpočet EU. Nařízení se vztahuje jak na dlouhodobý rozpočet, tak na nástroj NextGenerationEU.

Nařízení EU o ochraně rozpočtu

Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu

Tato rezerva ve výši 5 miliard eur je určena zemím a hospodářským odvětvím, které jsou nejvíce zasaženy odchodem Spojeného království z EU.

Pomůže regionům a místním komunitám, včetně těch, které jsou závislé na rybolovné činnosti ve vodách Spojeného království. Dále bude pomáhat orgánům veřejné správy při řádném fungování hraničních, celních, sanitárních a fytosanitárních kontrol.

Flexibilita a zvláštní nástroje

odpovědné útvaryTémata