EU:s långtidsbudget för 2021–2027 är tillsammans med NextGenerationEU ett kraftfullt stimulanspaket på 2,018 biljoner euro i löpande priser som ska bidra till att reparera den ekonomiska och sociala skada som coronapandemin har orsakat och bana väg för omställningen till ett modernt och hållbart EU. Paketet består av långtidsbudgeten för 2021–2027 (den så kallade fleråriga budgetramen, MFF) på 1,211 biljoner euro i löpande priser och det tillfälliga återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU (NGEU) på 806,9 miljarder euro i löpande priser.

Anslag per rubrik (alla belopp i miljarder euro):

  MFF NGEU TOTALT
1. Inre marknaden, innovation och digitalisering 149,5 11,5 161,0
2. Sammanhållning, resiliens och värden 426,7 776,5 1 203,2
3. Naturresurser och miljö 401,0 18,9 419,9
4. Migration och gränsförvaltning 25,7 25,7
5. Säkerhet och försvar 14,9 14,9
6. Grannskapet och omvärlden 110,6 110,6
7. Europeisk offentlig förvaltning 82,5 82,5
TOTALT 1 210,9 806,9 2 017,8
TOTALT i 2018 års priser 1 074,3 750,0 1 824,3
Single Market, Innovation and Digital icon

Rubrik 1: Inre marknaden, innovation och digitalisering

EU vill öka investeringarna på områden som forskning och innovation, digital omställning, strategisk infrastruktur och den inre marknaden, eftersom de är avgörande för att få fart på den framtida tillväxten. Program under den här rubriken ska hjälpa oss med gemensamma utmaningar som utfasningen av fossila bränslen och demografiska förändringar, och stärka näringslivets och företagens konkurrenskraft. Här är några exempel:

Det nya forskningsprogrammet Horisont Europa ska utökas för att finansiera viktig forskning om hälsa, resiliens och den gröna och digitala omställningen. Detta ska hjälpa EU att behålla sin tätposition inom global forskning och innovation.

InvestEU är ett av programmen som snabbt ska få igång ekonomin i EU. Programmet ska mobilisera offentliga och privata investeringar tack vare en EU-budgetgaranti, ge teknisk rådgivning och koppla samman investerare från hela världen med projekt som behöver finansiering. Förutom att ge företagen viktigt stöd ska InvestEU också se till att investerarnas fokus inriktas på EU:s politiska prioriteringar, t.ex. den gröna given, den digitala omställningen och större resiliens.

Programmet för den inre marknaden ska bidra till att den inre marknaden fortsätter att fungera väl och driver på återhämtningen. Den inre marknaden är EU:s kärna där människor, varor, tjänster och pengar kan röra sig nästan lika fritt som inom ett land. I långtidsbudgeten ska ett specifikt program för den inre marknaden skydda konsumenterna och se till att EU:s många små och medelstora företag kan blomstra.

EU:s nya rymdprogram ska se till att EU fortsätter att vara en global ledare på rymdområdet. Rymdteknik, rymddata och rymdtjänster har blivit oumbärliga i vår vardag och spelar en viktig strategisk roll för EU. Rymdprogrammet ska främja en stark och innovativ rymdindustri och skapa ett enhetligt och förenklat förvaltningssystem.

NextGenerationEU ska bidra till den här rubriken med 5,41 miljarder euro till Horisont Europa och 6,07 miljarder euro till InvestEU (i löpande priser).

Cohesion, Resilience and Values icon

Rubrik 2: Sammanhållning, resiliens och värden

De viktigaste programmen under den här rubriken ska stärka sammanhållningen bland EU-länderna. På så sätt ska de minska skillnaderna inom regionerna och inom och mellan EU-länderna och främja hållbar territoriell utveckling.

Dessutom ska programmen genom investeringar i unga människor, hälsa och insatser för att skydda EU:s värden försöka se till att EU klarar nuvarande och framtida utmaningar.

React-EU och faciliteten för återhämtning och resiliens, de två huvudprogrammen inom NextGenerationEU, ingår också i den här rubriken.

Här är några exempel:

Europeiska socialfonden+ (ESF+) ska bidra till ungdomssysselsättning, kompetensutveckling och omskolning av arbetstagare samt minskad fattigdom.

Genom att bygga vidare på sin popularitet och sina framgångar ska det nya Erasmus+ fortsätta att skapa möjligheter till utbildning, vidareutbildning och utbyten för unga människor.

RescEU-programmet ska fortsätta att hjälpa människor vid katastrofer, hantera risker i samband med krislägen och stärka resiliensen på EU-nivå. Insatserna inom programmet gäller allt från brandflygplan och helikoptrar för att bekämpa skogsbränder till lager av medicinsk utrustning och fältsjukhus som kan användas vid hälsokriser.

Det nya React-EU-programmet bygger på snabbinsatserna med anledning av coronautbrottet och ska öka resiliensen på EU-nivå. Inom sammanhållningspolitiken ska React-EU snabbt få fram medel (med 50 % i förskottsfinansiering) till de regioner och länder som drabbats hårdast av krisen för att bidra till en grön, digital och varaktig ekonomisk återhämtning.

Rubriken får förstärkning från NextGenerationEU med 776,50 miljarder euro (i löpande priser), som ska fördelas mellan faciliteten för återhämtning och resiliens (723,82 miljarder euro i löpande priser), React-EU (50,62 miljarder euro i löpande priser) och RescEU (2,0 miljarder euro i löpande priser).

Natural Resources and Environment icon

Rubrik 3: Naturresurser och miljö

EU-budgeten är och kommer att fortsätta att vara en drivkraft för hållbar utveckling med investeringar i hållbara jordbruks- och havssektorer, tillsammans med klimatåtgärder, miljöskydd, livsmedelstrygghet och landsbygdsutveckling.

Vissa av programmen i den här utgiftskategorin stöder EU:s jordbruk och fiskerinäring och försöker göra dem mer konkurrenskraftiga. Andra program gäller enbart EU:s miljö- och klimatmål.

Den gemensamma jordbrukspolitiken ska reformeras och moderniseras så att man kan bevara en helt integrerad inre marknad för jordbruksprodukter och göra den mer hållbar.

EU:s jordbrukspolitik omfattar också direktstöd till lantbrukarna, som i genomsnitt tjänar 40 procent mindre än alla andra arbetstagare utanför jordbruket. Direktstödet garanterar en säker tillgång på EU-producerad mat av hög kvalitet och till rimliga priser.

Life-programmet är EU:s finansieringsinstrument för klimat- och miljösatsningar. Programmet finansierar framför allt projekt som gäller natur, vatten, luft och begränsning av och anpassning till klimatförändringar för att höja livskvaliteten i EU. Tack vare Life har 1,5 miljoner människor nu bättre luftkvalitet medan bevarandestatusen för 42 % av målarterna håller på att förbättras.

För att ta itu med de effekter på samhället och ekonomin som blir följden av att nå målet om klimatneutralitet i EU till 2050 ska Fonden för en rättvis omställning hjälpa de mest utsatta kol- och koldioxidintensiva regionerna med de ekonomiska och sociala kostnaderna för klimatomställningen.

Landsbygdsutvecklingen och Fonden för en rättvis omställning får extra tillskott från NextGenerationEU med 8,07 miljarder euro respektive 10,87 miljarder euro (i löpande priser).

Migration and Border Management icon

Rubrik 4: Migration och gränsförvaltning

Programmen under den här rubriken ska hantera utmaningarna med migrationen och gränsförvaltningen. Stödet för att stärka våra yttre gränser ska öka för att trygga asylsystemet i EU, och man ökar också stödet till EU-länderna för att integrera migranter bättre. Här är några exempel:

En förstärkt asyl- och migrationsfond ska hjälpa de nationella myndigheterna att ta emot asylsökande och migranter under perioden precis efter att de har anlänt till EU. Fonden ska också bidra till en gemensam asyl- och migrationspolitik och verka för effektiva återvändanden.

Fonden för integrerad gränsförvaltning ska underlätta det delade ansvaret för de yttre gränserna genom ekonomiskt stöd till EU-länderna. Samtidigt ska fonden trygga den fria rörligheten för människor inom EU.

Security and Defence icon

Rubrik 5: Säkerhet och försvar

Under den här rubriken finns program som ska stärka EU-invånarnas säkerhet och skydd, öka EU:s försvarskapacitet och förse EU med verktyg för krishantering. Utöver de inre säkerhetsutmaningarna står EU inför komplexa yttre hot som inget land kan hantera på egen hand. För att kunna skydda sina invånare måste EU också stärka sitt strategiska oberoende skapa väl utformade och effektiva försvarsinstrument. Här är några exempel på program och stöd under rubriken:

Fonden för inre säkerhet har förstärkts för att bygga upp nätverk och gemensamma system för ett effektivt samarbete mellan nationella myndigheter. Fonden ska också förbättra EU:s förmåga att stå emot säkerhetshot som terrorism, radikalisering, organiserad brottslighet och it-brottslighet.

Ekonomiskt stöd för att hjälpa till att avveckla vissa kärnkraftverk ska garantera kärnsäkerheten i EU.

Europeiska försvarsfonden ska främja försvarssamarbetet mellan industrier av olika storlekar, också småföretag, och mellan EU-länderna. Målet är att stödja innovation och utveckla försvarsteknik och försvarsprodukter på senaste tekniska nivå. Det ska i sin tur leda till besparingar för EU-länderna.

Neighbourhood and the World icon

Rubrik 6: Grannskapet och omvärlden

Programmen under den här rubriken gäller EU:s yttre åtgärder i vårt grannskap och i utvecklingsländerna och resten av världen. Rubriken omfattar också stöd till länder som förbereder sig för ett EU-medlemskap.

Tack vare finansieringen kan EU bevara och till och med stärka sin roll som global ledare och tillsammans med sina medlemsländer behålla sin ställning som världens största givare av utvecklings- och katastrofbistånd.

De flesta instrument som finansierar EU:s yttre åtgärder har samlats inom instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI). På så sätt ska finansieringen av EU:s yttre åtgärder bli mer samstämmig, transparent och flexibel.

Med NDICI ska EU fokusera på strategiska prioriteringar som både är geografiska och tematiska. Finansieringen inom NDICI är inriktad på de europeiska grannländerna, Afrika och västra Balkan och de mest behövande bland världens övriga länder. Instrumentet omfattar säkerhet, migration, klimatåtgärder och mänskliga rättigheter.

Ett instrument för stöd inför anslutningen ska hjälpa kandidatländerna med deras arbete att uppfylla anslutningskriterierna.

Det humanitära biståndet ska fortsätta att rädda liv i en tid av ökande humanitära behov. Det ska bidra till att tillgodose de mest akuta humanitära behoven: från allt värre naturkatastrofer till följd av klimatförändringarna till utmaningar på grund av covid-19 och andra infektionssjukdomar och globala flyktingkriser.

European Public Administration icon

Rubrik 7: Europeisk offentlig förvaltning

EU:s offentliga förvaltning är liten i jämförelse med de nationella förvaltningarna, och även många regionala och lokala förvaltningar. Den spelar dock en avgörande roll för att hjälpa EU att nå sina mål och genomföra politik och program för det europeiska allmänintresset.

Den här rubriken omfattar främst samtliga EU-institutioners administrativa utgifter och pensioner till pensionerade EU-anställda.

AvdelningarPolitikområden