ELi pikaajaline eelarve aastateks 2021–2027 koos NextGenerationEUga kujutab endast on jooksevhindades 2,018 triljonit eurot suurust kombineeritud võimsust, et aidata korvata koroonaviiruse pandeemia põhjustatud majanduslikku ja sotsiaalset kahju ning suunata üleminekut tänapäevasele ja kestlikumale Euroopale. Pakett koosneb 2021.–2027. aasta pikaajalisest eelarvest (mitmeaastane finantsraamistik) (on jooksevhindades 1,211 triljonit eurot) koos ajutise taasterahastuga NextGenerationEU (NGEU) (on jooksevhindades 806,9 miljardit eurot).

Eraldised rubriikide kaupa (kõik summad miljardites eurodes):

  mitmeaastane finantsraamistik NGEU KOKKU
1. Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond 149,5 11,5 161,0
2. Ühtekuuluvus, vastupidavus ja väärtused 426,7 776,5 1203,2
3. Loodusvarad ja keskkond 401,0 18,9 419,9
4. Ränne ja piirihaldus 25,7 25,7
5. Julgeolek ja kaitse 14,9 14,9
6. Naabrus ja maailm 110,6 110,6
7. Euroopa avalik haldus 82,5 82,5
KOKKU 1210,9 806,9 2017,8
KOKKU väljendatuna 2018. aasta hindades 1074,3 750,0 1824,3
Single Market, Innovation and Digital icon

Rubriik 1: Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond

EL soovib suurendada investeeringuid sellistes valdkondades nagu teadusuuringud ja innovatsioon, digipööre, strateegiline taristu ja ühtne turg, kuna need on olulised tulevase majanduskasvu vallandamiseks. Selle rubriigi programmid aitavad meil lahendada ühiseid probleeme, nagu dekarboniseerimine ja demograafilised muutused, ning suurendada ettevõtete ja VKEde konkurentsivõimet. Mõned näited:

uuele Euroopa teadusuuringute programmile „Euroopa horisont“ eraldatakse lisavahendeid, et rahastada elutähtsaid teadusuuringuid tervishoiu, vastupidavuse ning rohe- ja digipöörde valdkonnas. See aitab Euroopal püsida teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas maailmas esirinnas.

InvestEU on üks programmidest, mille eesmärk on käivitada Euroopa majandus. See kaasab avaliku ja erasektori investeeringuid ELi tagatise kaudu, pakub tehnilist nõu ja ühendab ülemaailmseid investoreid rahastamist vajavate projektidega. Lisaks ettevõtjatele olulise toe pakkumisele tagab see ka investorite keskendumise sellistele ELi poliitikaprioriteetidele nagu Euroopa roheline kokkulepe, digipööre ja suurem vastupidavus.

Ühtse turu programm aitab säilitada hästitoimivat ühtset turgu, mis veab majanduse taastumist. Ühtne turg on ELi süda, kus inimesed, kaubad, teenused ja raha saavad liikuda peaaegu sama vabalt kui ühe riigi piires. Järgmises pikaajalises ELi eelarves annab spetsiaalne ühtse turu programm tarbijatele mõjuvõimu ja kaitseb neid ning võimaldab Euroopa paljudel väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel (VKEdel) jõudsalt areneda.

ELi uue kosmoseprogrammiga tagatakse, et EL jääb kosmosevaldkonnas üleilmseks liidriks. Kosmosetehnoloogia, -andmed ja -teenused on saanud meie elu lahutamatuks osaks ja neil on Euroopa jaoks ülioluline strateegiline roll. Programm edendab tugevat ja uuenduslikku kosmosetööstust ning loob ühtse ja lihtsustatud juhtimissüsteemi.

NextGenerationEU annab sellesse rubriiki 5,41 miljardit eurot programmile „Euroopa horisont“ ja 6,07 miljardit eurot InvestEU-le (on jooksevhindades).

Cohesion, Resilience and Values icon

Rubriik 2: Ühtekuuluvus, vastupidavus ja väärtused

Selle kulukategooria peamiste programmide eesmärk on tugevdada ELi liikmesriikide vahelist ühtekuuluvust. Sel viisil vähendatakse erinevusi ELi piirkondades, liikmesriikide sees ja nende vahel, ning edendatakse kestlikku territoriaalset arengut.

Lisaks püütakse noortesse, tervishoidu ja ELi väärtuste kaitsmise meetmetesse investeerimise kaudu muuta Euroopa programmide abil vastupidavamaks mitmesugustele väljakutsetele, millega meie kontinent praegu ja tulevikus silmitsi seisab.

Sellesse rubriiki kuuluvad ka NextGenerationEU kaks peamist programmi – taaste ja vastupidavusrahastu ning REACT-EU.

Mõned näited:

Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) toetab noorte tööhõivet, töötajate täiend- ja ümberõpet ning vaesuse vähendamist.

Tuginedes oma populaarsusele ja edule, loob uus programm „Erasmus+“ jätkuvalt võimalusi noorte hariduse, koolituse ja liikuvuse jaoks.

RescEU programmiga jätkatakse inimeste kaitsmist katastroofide eest, hädaolukordadest tulenevate riskide juhtimist ning vastupidavuse tagamist ELi tasandil. Selle programmi raames võetavad meetmed ulatuvad tuletõrjelennukite ja -helikopteritepargi pakkumisest metsatulekahjude kustutamiseks kuni meditsiiniseadmete ja välihaiglate varude tagamiseni tervisealastele hädaolukordadele reageerimiseks.

Uus programm REACT-EU suurendab ka vastupidavust ELi tasandil. REACT-EU tugineb meetmetele, mis on võetud vahetuks reageerimiseks koroonaviiruse pandeemiale. Ühtekuuluvuspoliitika raames annab REACT-EU kiiresti (50% eelrahastamisega) vahendeid kriisist enim mõjutatud piirkondadele ja liikmesriikidele, et aidata kaasa majanduse rohelisele, digitaalsele ja vastupidavale taastumisele.

Seda rubriiki täiendatakse NextGenerationEUst 776,50 miljardi euroga (on jooksevhindades), mis jagatakse taaste- ja vastupidavusrahastu (on jooksevhindades 723,82 miljardit eurot), REACT-EU (on jooksevhindades 50,62 miljardit eurot) ja RescEU (on jooksevhindades 2,0 miljardit eurot) vahel.

Natural Resources and Environment icon

Rubriik 3: Loodusvarad ja keskkond

ELi eelarve on praegu ja ka tulevikus kestlikkuse edasiviiv jõud: investeeritakse kestlikku põllumajandus- ja merendussektorisse ning kliimameetmetesse, keskkonnakaitsesse, toiduga kindlustatusse ja maaelu arengusse.

Osa selle kulukategooria programmidest toetab Euroopa põllumajandus- ja kalandussektorit ning püüab neid konkurentsivõimelisemaks muuta. Muud programmid on pühendatud üksnes ELi keskkonna- ja kliimaeesmärkidele.

Ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP) reformitakse ja ajakohastatakse, mis võimaldab säilitada ELis põllumajandustoodete täielikult integreeritud ühtse turu, muutes selle samal ajal kestlikumaks.

ÜPP hõlmab ka otsetoetusi põllumajandustootjatele, kellele makstakse keskmiselt 40% vähem kui kõigile muudele mittepõllumajanduslikele töötajatele. Otsetoetustega tagatakse ELis toodetud toiduainete ohutu, kvaliteetne ja taskukohane tarnimine.

Programm LIFE on ELi keskkonna- ja kliimameetmete rahastamise vahend. Sellest rahastatakse eelkõige looduse, vee, õhu, kliimamuutuse leevendamise ja sellega kohanemisega seotud projekte, et parandada elukvaliteeti ELis. Tänu programmile LIFE saab 1,5 miljonit inimest nautida paranenud õhukvaliteeti, samal ajal kui 42% sihtliikidest liigub kaitsestaatuse suunas.

Selleks et tegeleda ELis 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgist tulenevate sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgedega, aitab õiglase ülemineku fond kõige haavatavamatel söe- ja CO2-mahukatel piirkondadel tegeleda kliimamuutusega seotud ülemineku majanduslike ja sotsiaalsete kuludega.

Maaelu arengu fond ja õiglase ülemineku fond saavad NextGenerationEUst lisarahastust vastavalt 8,07 miljardit eurot ja 10,87 miljardit eurot (on jooksevhindades).

Migration and Border Management icon

Rubriik 4: Ränne ja piirihaldus

Selle rubriigi programmid on suunatud rände ja piirihaldusega seotud probleemide lahendamisele. Suurendatakse toetust meie välispiiride tugevdamisele, et kaitsta ELi varjupaigasüsteemi, ning toetust liikmesriikidele, et tõhustada rände haldamist ja rändajate integreerimist. Mõned näited:

tugevdatud Varjupaiga- ja Rändefond aitab liikmesriikide ametiasutustel varjupaigataotlejaid ja rändajaid vastu võtta vahetult pärast nende saabumist ELi territooriumile. Lisaks aitab see arendada ühist varjupaiga- ja rändepoliitikat ning tagada tõhusad tagasisaatmised.

Integreeritud piirihalduse fond aitab leevendada jagatud vastutust välispiiride kindlustamisel, toetades liikmesriike rahaliselt. Samal ajal kaitseb see inimeste vaba liikumist ELis.

Security and Defence icon

Rubriik 5: Julgeolek ja kaitse

Sellesse rubriiki kuuluvad programmid, mis tugevdavad Euroopa kodanike julgeolekut ja turvalisust, parandades Euroopa kaitsevõimet ning pakkudes kriisidele reageerimise vahendeid. Lisaks sisejulgeoleku probleemidele seisab Euroopa silmitsi keerukate välisohtudega, mida ei saa ükski liikmesriik eraldi lahendada. Selleks et olla valmis oma kodanikke kaitsma, peab Euroopa suurendama ka oma strateegilist sõltumatust ning looma hästi kavandatud ja ühtlustatud kaitsevahendid. Mõned näited selle rubriigi programmidest:

Sisejulgeolekufondi tugevdati, et arendada võrgustikke ja ühiseid süsteeme tõhusaks koostööks riikide ametiasutuste vahel. Fond parandab ka ELi suutlikkust tulla toime julgeolekuohtudega, nagu terrorism, radikaliseerumine, organiseeritud kuritegevus ja küberkuritegevus.

Rahaline toetus teatavate tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimiseks tagab Euroopas tuumaohutuse.

Euroopa Kaitsefond edendab kaitsekoostööd igas suuruses tööstusharude, sealhulgas VKEde, ja ELi riikide vahel. Eesmärk on toetada innovatsiooni ning arendada tipptasemel kaitsetehnoloogiat ja -tooteid. See omakorda toob kaasa kokkuhoiu liikmesriikidele.

Neighbourhood and the World icon

Rubriik 6: Naabrus ja maailm

Selle rubriigi programmidega investeeritakse ELi välistegevusse naabruses, arengumaades ja välismaailmas. Rubriiki kuulub ka ELiga ühinemiseks valmistuvate riikide abistamine.

Tänu sellele rahastamisele saab EL säilitada ja isegi tugevdada oma rolli üleilmse osalejana, jäädes koos oma liikmesriikidega maailma juhtivaks arengu- ja humanitaarabi andjaks.

Enamik ELi välistegevuse rahastamise vahendeid koondatakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendisse (NDICI). Sel viisil muutub ELi välistegevuse rahastamine sidusamaks, läbipaistvamaks ja paindlikumaks.

Selle vahendiga keskendub EL strateegilistele prioriteetidele nii geograafiliselt kui ka temaatiliselt. Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi raames toimuv rahastamine keskendub Euroopa naabrusele, Aafrikale ja Lääne-Balkanile, samuti kõige enam abi vajavatele riikidele. See hõlmab julgeolekut, rännet, kliimamuutust ja inimõigusi.

Ühinemiseelne rahastamisvahend aitab kandidaatriikidel täita ühinemiskriteeriume.

Humanitaarabi päästab jätkuvalt elusid ajal, mil humanitaarvajadused suurenevad. See aitab tegeleda kõige pakilisemate humanitaarvajadustega: kliimamuutustest tingitud süvenevatest loodusõnnetustest kuni koroonaviiruse pandeemiast ja muudest nakkushaigustest, konfliktidest ja ülemaailmsest pagulaskriisist tingitud probleemideni.

European Public Administration icon

Rubriik 7: Euroopa avalik haldus

Euroopa avaliku halduse maht on riiklike ning isegi mitmete piirkondlike ja kohalike omavalitsuste haldusega võrreldes väike. See on siiski ülioluline, et aidata ELil saavutada oma prioriteete ning rakendada poliitikat ja programme, mis on Euroopa ühistes huvides.

Sellesse rubriiki kuuluvad peamiselt kõigi ELi institutsioonide halduskulud ning pensionile jäänud ELi ametnike pensionid.

OsakonnadTeemasid