Дългосрочният бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г., заедно с инструмента NextGenerationEU, е с общ размер от 2,018 трилиона евро по текущи цени , които ще помогнат за поправяне на икономическите и социалните щети, нанесени от пандемията от коронавирус, и за извършване на прехода към една модерна и по-устойчива Европа. Пакетът се състои от дългосрочния бюджет за периода 2021-2027 г. (Многогодишната финансова рамка) в размер на 1,211 трилиона евро по текущи цени и от временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU в размер на 806,9 милиарда евро по текущи цени.

Средства по функции (всички суми са в милиарди евро):

  МФР NGEU ОБЩО
1. Единен пазар, иновации и цифрови технологии 149,5 11,5 161,0
2. Сближаване, устойчивост и ценности 426,7 776,5 1203,2
3. Природни ресурси и околна среда 401,0 18,9 419,9
4. Миграция и управление на границите 25,7 - 25,7
5. Сигурност и отбрана 14,9 - 14,9
6. Съседните региони и светът 110,6 - 110,6
7. Европейска публична администрация 82,5 - 82,5
ОБЩО 1210,9 806,9 2017,8
ОБЩО по цени от 2018 г. 1074,3 750,0 1824,3
Единен пазар, иновации и цифрови технологии

Функция 1: Единен пазар, иновации и цифрови технологии

ЕС иска да увеличи инвестициите в области като научните изследвания и иновациите, цифровата трансформация, стратегическата инфраструктура и единния пазар, тъй като те ще бъдат от ключово значение за бъдещия растеж. Програмите по тази функция ще ни помогнат да се справим с общи предизвикателства като декарбонизацията и демографските промени и да стимулираме конкурентоспособността на предприятията и МСП. Ето някои примери:

Новата европейска програма за научни изследвания „Хоризонт Европа“ ще бъде подсилена, за да се финансират жизненоважни научни изследвания в областта на здравето, устойчивостта и зеления и цифровия преход. Тя ще помогне на Европа да остане начело на научните изследвания и иновациите в световен мащаб.

InvestEU ще бъде една от програмите за стимулиране на европейската икономика. С нейна помощ ще се мобилизират публични и частни инвестиции чрез гаранция от бюджета на ЕС, ще се предоставят технически консултации и ще се свързват световните инвеститори с проекти, които се нуждаят от финансиране. Освен жизненоважна подкрепа за предприятията, InvestEU ще помогне да се гарантира, че инвеститорите пренасочват своето внимание към приоритетите на политиките на ЕС, като например Европейския зелен пакт, цифровия преход и по-голямата устойчивост.

Програмата за единния пазар ще спомогне за поддържане на добре функциониращ единен пазар — двигател на възстановяването. Единният пазар е туптящото сърце на ЕС, в който хората, стоките, услугите и парите могат да се движат почти толкова свободно, колкото в рамките на отделните държави. В следващия дългосрочен бюджет на ЕС специална програма за единния пазар ще оправомощава и защитава потребителите и ще даде възможност на множество малки и средни предприятия (МСП) в Европа да процъфтяват.

Новата космическа програма на ЕС ще гарантира, че ЕС остава световен лидер в космическата област. Космическите технологии, данни и услуги вече са неразделна част от ежедневието ни и имат стратегическо значение за Европа. Програмата ще насърчава силна и иновативна космическа промишленост и ще създаде единна и опростена система на управление.

NextGenerationEU ще допринесе към този бюджетен ред с 5,41 милиарда евро за „Хоризонт Европа“ и 6,07 милиарда евро за InvestEU (по текущи цени).

Сближаване, устойчивост и ценности

Функция 2: Сближаване, устойчивост и ценности

Основните програми по тази категория разходи имат за цел засилване на сближаването между държавите от ЕС. По този начин се намаляват различията между регионите на ЕС, в рамките на държавите членки и между тях, и се насърчава устойчивото териториално развитие.

Освен това чрез инвестиции в младите хора, здравеопазването и действията за защита на ценностите на ЕС, програмите имат за цел да направят Европа по-устойчива на предизвикателствата, пред които тя е изправена и ще бъде изправена в бъдеще.

Механизмът за възстановяване и устойчивост и REACT-EU — двете основни програми по линия на NextGenerationEU — също са включени в тази функция.

Ето някои примери:

Европейският социален фонд+ (ЕСФ+) ще подкрепя младежката заетост, повишаването на квалификацията и преквалификацията на работниците и намаляването на бедността.

Въз основа на своята популярност и успех новата програма „Еразъм+“ ще продължи да създава възможности за образование, обучение и мобилност на младите хора.

Програмата RescEU ще продължи да защитава хората от бедствия, да помага за управление на рисковете, произтичащи от извънредни ситуации, и да гарантира устойчивост на равнище ЕС. Действията по тази програма варират от осигуряване на противопожарни самолети и хеликоптери за справяне с горски пожари до осигуряване на запаси от медицинско оборудване и полеви болници в отговор на здравни кризи.

Новата програма REACT-EU също ще повиши устойчивостта на равнището на ЕС. REACT-EU се основава на мерките, предприети като непосредствен отговор на пандемията от коронавирус. В рамките на политиката на сближаване REACT-EU ще предоставя бързо средства (с предварително финансиране от 50%) на регионите и държавите членки, най-силно засегнати от кризата, за да допринесе за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката.

Тази функция ще бъде подсилена със 776,5 милиарда евро (по текущи цени) от NextGenerationEU, които ще бъдат разпределени между Механизма за възстановяване и устойчивост (723,82 милиарда евро по текущи цени), REACT-EU (50,62 милиарда евро по текущи цени) и RescEU (2,0 милиарда евро по текущи цени).

Природни ресурси и околна среда

Функция 3: Природни ресурси и околна среда

Бюджетът на ЕС е и ще продължава да бъде двигател на устойчивостта с инвестиции в селското стопанство, морския сектор, действията в областта на климата, защитата на околната среда, продоволствената сигурност и развитието на селските райони.

Част от програмите по тази категория разходи подкрепят секторите на селското стопанство и рибарството в Европа, за да подобрят конкурентоспособността им. Други програми са посветени изключително на целите на ЕС в областта на околната среда и климата.

Общата селскостопанска политика (ОСП) ще бъде реформирана и модернизирана. Това ще позволи поддържането на напълно интегриран единен пазар на селскостопански стоки в ЕС и повишаването на устойчивостта му.

ОСП включва също преки плащания за земеделските стопани, които получават средно 40 % по-малко от всички останали неселскостопански работници. Преките плащания гарантират безопасни и висококачествени доставки на храни, произведени в ЕС, на достъпни цени.

Програма LIFE е инструментът на ЕС за финансиране в областта на околната среда и действията по климата. Чрез нея се финансират конкретни проекти, свързани с природата, водите, въздуха, смекчаването на последиците от изменението на климата и приспособяването към тях с цел подобряване на качеството на живот в ЕС. Благодарение на LIFE 1,5 милиона души вече се радват на по-добро качество на въздуха, а 42% от животинските и растителните видове, към които е насочена програмата, са на път да получат природозащитен статус.

За да се преодолеят социалните и икономическите последици, свързани с целта за постигане на неутралност по отношение на климата в ЕС до 2050 г., Фонд за справедлив преход ще помага на най-уязвимите региони с високо потребление на въглища и високи въглеродни емисии да се справят с икономическите и социалните разходи, свързани с климатичния преход.

Развитието на селските райони и Фондът за справедлив преход ще получат допълнително финансиране от NextGenerationEU — съответно 8,07 милиарда евро и 10,87 милиарда евро (по текущи цени).

Миграция и управление на границите

Функция 4: Миграция и управление на границите

Програмите по тази функция са насочени към справяне с предизвикателствата, свързани с миграцията и управлението на границите. Ще бъде увеличена подкрепата за укрепване на нашите външни граници, за да се запази системата за предоставяне на убежище в рамките на ЕС. Ще бъде увеличена и подкрепата за държавите членки с цел засилване на управлението и интеграцията на мигрантите. Ето някои примери:

Укрепен фонд „Убежище и миграция“ ще помогне на националните органи да приемат лица, търсещи убежище, и мигранти в периода непосредствено след пристигането им на територията на ЕС. Освен това ще бъде подпомогнато развитието на обща политика в областта на убежището и миграцията и ще се гарантират ефективни връщания на лица.

Фондът за интегрирано управление на границите ще помогне за облекчаване на споделената отговорност за гарантиране на сигурността на външните граници чрез предоставяне на финансова подкрепа на държавите членки. Същевременно ще се запази свободата на движение на хората в ЕС.

Сигурност и отбрана

Функция 5: Сигурност и отбрана

Тази функция включва програми, които укрепват сигурността и безопасността на европейските граждани, подобряват отбранителните способности на Европа и предоставят инструменти, необходими за реагиране при кризи. Освен предизвикателствата пред сигурността на национално равнище, Европа е изправена и пред сложни външни заплахи, с които нито една държава членка не може да се справи сама. За да бъде готова да защитава своите граждани, Европа трябва също така да засили стратегическата си автономност и да изгради добре проектирани и рационализирани инструменти за отбрана. Ето някои примери за програми по тази функция:

Фонд „Вътрешна сигурност“ беше подсилен с цел разработване на мрежи и общи системи за ефективно сътрудничество между националните органи. Фондът ще помогне също така за подобряване на капацитета на ЕС за справяне със заплахи за сигурността като тероризъм, радикализация, организирана престъпност и киберпрестъпност.

Финансовата подкрепа за извеждане от експлоатация на някои атомни електроцентрали ще гарантира ядрената безопасност в Европа.

Европейският фонд за отбрана ще насърчава сътрудничеството в областта на отбраната между промишлени сектори от всякакъв мащаб, включително МСП, и между държавите от ЕС. Целта е да се подкрепят иновациите и да се разработват най-съвременни отбранителни технологии и продукти. Това от своя страна ще доведе до икономии за държавите членки.

Съседните региони и светът

Функция 6: Съседните региони и светът

В рамките на програмите по тази функция се инвестира във външната дейност на ЕС в съседните държави, в развиващите се страни и в останалата част на света. Тук влиза също така помощта за държави, подготвящи се за присъединяване към ЕС.

Благодарение на това финансиране ЕС може да запази и дори да засили влиянието си на световната сцена, като същевременно остане заедно със своите държави членки водещият донор на помощи за развитие и хуманитарна помощ.

Повечето инструменти за финансиране на външната дейност на ЕС се обединяват в Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС). По този начин финансирането на външната дейност на ЕС става по-съгласувано, прозрачно и гъвкаво.

С този инструмент ЕС ще се съсредоточи върху географски и тематични стратегически приоритети. Финансирането по ИССРМС ще бъде насочено предимно към съседните на ЕС държави, Африка и Западните Балкани, както и към най-нуждаещите се държави. Обхванатите области са сигурност, миграция, изменение на климата и права на човека.

Инструмент за предприсъединителна помощ ще помага на страните кандидатки да изпълняват критериите за присъединяване.

Хуманитарната помощ ще продължи да спасява човешки живот във времена на нарастващи хуманитарни нужди, най-належащите от които са свързани с влошаването на природните бедствия вследствие на изменението на климата и предизвикателствата, възникващи поради пандемията от коронавирус и други инфекциозни болести, конфликтите и световната криза с бежанците.

Европейска публична администрация

Функция 7: Европейска публична администрация

Европейската публична администрация е малобройна в сравнение с националните и дори в сравнение с много регионални и местни администрации. Тя обаче играе важна роля, като помага на ЕС да изпълнява приоритетите си и да прилага политики и програми, които са от общ европейски интерес.

Тази функция е посветена предимно на административните разходи на всички институции на ЕС и на пенсиите на пенсионираните служители.

СлужбиТеми