Zvláštní nástroje zajišťují flexibilitu rozpočtu EU a používají se v případě nepředvídaných událostí, jako jsou přírodní katastrofy či mimořádné události. S jejich pomocí lze mobilizovat dodatečnou finanční podporu. Zvláštní nástroje přesahují výdajové stropy dlouhodobého rozpočtu, a to jak u prostředků na závazky, tak u prostředků na platby. Částky vyhrazené na tyto nástroje však nikdy nesmí překročit strop vlastních zdrojů.

Maximální celková částka, kterou lze na zvláštní nástroje využít v období 2021–2027, bude činit přibližně 21 miliard eur (v cenách roku 2018). Existují dva typy zvláštních nástrojů:

  • „tematické zvláštní nástroje“ (Rezerva na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu): poskytují flexibilitu a dodatečné prostředky pro konkrétní akce nebo rozpočtové položky
  • „netematické zvláštní nástroje“ (Nástroj pružnosti, Nástroj jediného rozpětí): umožňují řešit obecně nepředvídané okolnosti nebo nové či nově se objevující priority po celou dobu trvání víceletého finančního rámce.

Oblast působnosti, přidělování finančních prostředků a způsob fungování zvláštních nástrojů jsou stanoveny v nařízení o víceletém finančním rámci (VFR) a v interinstitucionální dohodě mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou. Zamezuje se tak zdvojování nástrojů i výdajových programů. K zajištění ještě větší flexibility rozpočtu bylo rovněž zjednodušeno a harmonizováno převádění nevyužitých prostředků do následujících let.

Visual on the three first special instruments

Solidarity and Emergency Aid Reserve (SEAR) icon

Rezerva na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech

Maximálně 1,2 miliardy eur ročně (v cenách roku 2018)

Tento nástroj nahradí Fond solidarity Evropské unie (EUSF) a Rezervu na pomoc při mimořádných událostech, což byly dříve dva samostatné nástroje. Lze jej využít na pomoc při mimořádných situacích způsobených rozsáhlými přírodními katastrofami nebo při ohrožení veřejného zdraví v členských státech a v přistupujících zemích. Kromě toho může tento nástroj pomoci zemím mimo EU při řešení důsledků konfliktů, celosvětové uprchlické krize nebo zhoršujících se následků přírodních katastrof v důsledku změny klimatu.

Pomoc z tohoto nástroje spravuje vždy země, která prostředky přijímá. Měly by být použity k obnově základní infrastruktury, k financování záchranných služeb, dočasného ubytování či sanačních operací nebo k řešení bezprostředních zdravotních rizik.

European Globalisation Adjustment Fund (EGF) icon

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

Maximálně 186 milionů eur ročně (v cenách roku 2018)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci má pomoci pracovníkům, kteří přišli v důsledku globalizace o práci, začlenit se znovu na trh práce. Příčinami této situace bývají zpravidla strukturální změny související se systémem světového obchodu, automatizací a digitalizací. EFG obvykle vstupuje do hry tehdy, když dojde k uzavření celých továren nebo když se v určitém odvětví, v jednom či více sousedních regionech, masově propouští.

Z fondu jsou financovány zejména projekty, které pomáhají propuštěným lidem najít si jiné zaměstnání nebo začít podnikat.

Brexit Adjustment Reserve icon

Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu

Maximálně 5 miliard eur na období 2021–2027 (v cenách roku 2018)

Tato rezerva pomůže čelit nepříznivým ekonomickým a sociálním důsledkům brexitu v členských státech a odvětvích, která jsou odchodem Spojeného království z EU nejvíce postižena.

Lze z ní podporovat tato opatření:

  • podpora hospodářských odvětví, podniků a místních komunit, včetně těch, které jsou závislé na rybolovu ve výsostných vodách Spojeného království
  • podpora pracovních míst, mimo jiné prostřednictvím programů zkrácené pracovní doby, rekvalifikace a odborné přípravy
  • zajištění fungování hraničních, celních, sanitárních, fytosanitárních a bezpečnostních kontrol, kontroly rybolovu, certifikačních a povolovacích režimů pro produkty, komunikační a informační kampaně ke zvyšování povědomí občanů a podniků.

Strukturální adaptace na nové obchodní vztahy EU se Spojeným královstvím bude vyžadovat mnohem delší dobu, než může pokrýt samotná rezerva. Toto úsilí podpoří také nový rozpočet EU na období 2021–2027.

Visual on the two last special instruments

Flexibility Instrument icon

Nástroj pružnosti

Maximálně 915 milionů eur ročně (v cenách roku 2018)

Tento nástroj se používá k financování opatření, na nichž nelze získat prostředky z jiných zdrojů rozpočtu, aniž by došlo k překročení výdajových stropů. Tato složka byla v minulosti často mobilizována, zejména v době migrační vlny a bezpečnostních hrozeb.

Single Margin Instrument (SMI) icon

Nástroj jednotného rozpětí

Tento nástroj nahradí tři dříve samostatné nástroje: Celkové rozpětí pro závazky, Celkové rozpětí pro platby a Rozpětí pro nepředvídané události. Rozpětí je rozdíl mezi rozpočtovanými platbami nebo prostředky na závazky a výdajovými stropy.

Pomocí tohoto nástroje mohou být do rozpočtu EU zapsány nové závazky anebo platby, a to použitím:

  • prostředků na závazky a na platby z předchozích let, které zůstanou nevyužity (do limitu výdajových stropů) – platné od roku 2021. Ty by měly být k dispozici v letech 2022–2027.
  • dodatečné částky, kterou lze poskytnout v krajním případě, pokud výše uvedené částky nestačí. Ta bude převzata z prostředků na závazky a na platby z běžného rozpočtového roku nebo z budoucích rozpočtových roků.

Celková roční částka uvolněná pro tento nástroj v souvislosti s opravným nebo ročním rozpočtem nesmí překročit 0,04 % hrubého národního důchodu (HND) EU v závazcích a 0,03 % HND EU v platbách. Musí být rovněž v souladu se stropem vlastních zdrojů.

odpovědné útvaryTémata