Специалните инструменти гарантират гъвкавостта на бюджета на ЕС и се използват в случаи на специфични непредвидени събития, като природни бедствия и извънредни ситуации. С тяхна помощ може да бъде мобилизирана допълнителна финансова подкрепа. Специалните инструменти надхвърлят таваните на разходите на дългосрочния бюджет както за бюджетните кредити, така и за бюджетните кредити за плащания. Въпреки това сумите, заделени за инструменти за гъвкавост, не могат да надхвърлят тавана на собствените ресурси.

Максималната обща сума, която може да бъде използвана за специални инструменти през периода 2021—2027 г., ще бъде около 21 милиарда евро (по цени от 2018 г). Има два вида специални инструменти:

  • „Тематични специални инструменти“ (Резерв за солидарност и спешна помощ, Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, резерв във връзка с Брексит), които осигуряват гъвкавост и допълнителни средства за специални събития или бюджетни редове;
  • „Нетематичен специален инструмент“ (Инструмент за гъвкавост, Единен инструмент за маржовете), който дава възможност за справяне с по-общи непредвидени обстоятелства или нови/нововъзникващи приоритети през целия период на многогодишната финансова рамка.

Обхватът, финансовите средства и начинът на действие на специалните инструменти са определени в Регламента за многогодишната финансова рамка (МФР) и в Междуинституционалното споразумение между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета. Дублиране между инструментите, както и с разходните програми, ще бъде избегнато. За да се осигури дори повече гъвкавост, пренасянето на неусвоените суми за следващите години също е опростено и хармонизирано.

Visual on the three first special instruments

Solidarity and Emergency Aid Reserve (SEAR) icon

Резерв за солидарност и спешна помощ (SEAR):

Максимум 1,2 милиарда годишно (по цени от 2018 г)

Този инструмент ще обхваща фонд „Солидарност“ на ЕС и Резерва за спешна помощ, които преди бяха два отделни инструмента. Той може да се използва за подпомагане на справянето със спешни ситуации поради големи природни бедствия или кризи в общественото здравеопазване в държавите членки и присъединяващите се държави. Освен това той може също така да помогне на държави извън ЕС с нововъзникващи нужди поради конфликти, световната бежанска криза или влошаването на природните бедствия в резултат на изменението на климата.

Помощта от този инструмент се управлява от държавата получател. Тя следва да се използва за възстановяване на основната инфраструктура, финансиране на услуги за спешна помощ, временно настаняване или операции по почистване, или противодействие на непосредствени рискове за здравето.

European Globalisation Adjustment Fund (EGF) icon

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

Максимум 186 милиона годишно (по цени от 2018 г)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията има за цел да подпомогне реинтеграцията на пазара на труда на работниците, които са изгубили работата си вследствие на глобализацията. Структурните промени, свързани с моделите на световната търговия, автоматизацията и цифровизацията, са обичайните причини, спомагащи за това. ЕФПГ обикновено се прилага, когато цели предприятия са затворени или когато голям брой работници са съкратени в определен сектор, в един или повече съседни региони.

По-специално по линия на ЕФПГ се финансират проекти, които подпомагат хората, загубили работата си, да намерят друга работа или да започнат собствен бизнес.

Brexit Adjustment Reserve icon

Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит

Максимум 5 милиарда евро за периода 2021—2027 г. (по цени от 2018 г)

Резервът за приспособяване във връзка с последиците от Брексит ще спомогне за преодоляване на неблагоприятните икономически и социални последици в държавите от Съюза и секторите, които са най-силно засегнати от излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Резервът може да подпомага мерки като:

  • подкрепа за икономическите сектори, предприятията и местните общности, включително тези, които зависят от риболовните дейности във водите на Обединеното кралство;
  • подкрепа за заетостта, включително чрез схеми за работа с намалено работно време, преквалификация и обучение;
  • осигуряване на функционирането на граничния, митническия, санитарния и фитосанитарния контрол и контрола на сигурността и на рибарството, режимите за сертифициране и за издаване на разрешителни за продукти, комуникацията, информацията и повишаването на осведомеността на гражданите и предприятията.

Структурното приспособяване към новите отношения на ЕС с Обединеното кралство ще изисква много по-голяма корекция в дългосрочен план, отколкото само Резервът би могъл да осигури. Работата в тази насока ще бъде подкрепена от мощния нов бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

Visual on the two last special instruments

Flexibility Instrument icon

Инструмент за гъвкавост

Максимум 915 милиона годишно (по цени от 2018 г)

Инструментът за гъвкавост се използва за финансиране чрез други източници на бюджета на действия, които не могат да получат финансиране чрез други източници на бюджета, без да се надхвърлят разходните тавани. Той често е мобилизиран в миналото, основно в отговор на предизвикателствата на миграцията и заплахите за сигурността.

Single Margin Instrument (SMI) icon

Единен инструмент за маржовете

Единният инструмент за маржовете ще замени три предишни отделни инструмента: общия марж за поетите задължения, общия марж за плащанията и маржа за непредвидени обстоятелства. Маржът представлява разликата между предвидените в бюджета бюджетни кредити за плащания или бюджетни кредити за поети задължения и таваните на разходите.

Чрез този инструмент новите поети задължения и/или плащания могат да бъдат вписани в бюджета на ЕС, като се използват:

  • бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания, които остават неизползвани под разходните тавани от предходни години, като се започне от 2021 г. Те следва да бъдат предоставени през периода 2022—2027 г.
  • Допълнителна сума, която може да бъде предоставена като крайна мярка, ако горепосочените суми не са достатъчни. Тя ще бъдат взети от бюджетните кредити за поети задължения и за плащания от текущата или бъдещите финансови години.

Общата годишна сума, мобилизирана за този инструмент във връзка с коригиращ или годишен бюджет, не може да надвишава 0,04 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС под формата на поети задължения и 0,03 % от БНД на ЕС в плащания. Тя следва също така да бъде в съответствие с тавана на собствените ресурси.

СлужбиТеми