ELi eelarves kehtivad iga-aastased maksimumsummad (edaspidi „ülemmäärad“):

  • kuludele – pikaajaliste eelarve ülemmääradega kehtestatakse maksimumsummad, mida EL võib seitsmeaastases mitmeaastases finantsraamistikus (praegu 2021–2027) kulukohustustega siduda või kulutada;
  • ja tuludeleomavahendite ülemmääradega kehtestatakse maksimaalne omavahendite summa, mida EL võib nõuda liikmesriikidelt oma kulude rahastamiseks samal perioodil.

Kulude ülemmäärad

Pikaajalises eelarves on sätestatud ELi kulude ülemmäärad nii tervikuna kui ka peamiste kulukategooriate (rubriikide) kaupa 7-aastase perioodi jooksul. Kulude ülemmäärasid on kahte liiki.

  • Iga rubriigi iga-aastane ülemmäär väljendatud kulukohustuste assigneeringutena, mis on õiguslikult siduvad lubadused raha kulutada. Kulukohustuste assigneeringuid ei kasutata tingimata samal aastal, vaid need võidakse välja maksta mitme eelarveaasta jooksul.
  • Üldine aastane ülemmäär:
    • kulukohustuste assigneeringutele, mis vastab iga rubriigi ülemmäärade summale;
    • maksete assigneeringutele, mis näitab väljamakseteks kinnitatud maksimumsummat konkreetsel aastal.

Kulude ülemmäärad on väiksemad kui tulude (omavahendid) ülemmäärad. Pikaajalise eelarve iga aasta maksete assigneeringute kogusumma peab olema selline, et vältida liikmesriikidelt suurema panuse nõudmist kui omavahendite ülemmäär.

Erivahendid ja varud

Ainus erand, mis lubab ületada pikaajalisi eelarve ülemmäärasid, on see, kui on vaja kasutada erivahendeid, mis on kasutusele võetud ettenägematutele asjaoludele reageerimiseks. Kuid isegi sel juhul ei tohi erivahendite kulukohustuste assigneeringud ületada omavahendite ülemmäära.

Ettenägematute vajaduste ja hädaolukordade puhul on täiendav manööverdamisruum tagatud erinevusega (varu)

  • tegelike eelarveliste maksete assigneeringute ja maksete assigneeringute iga-aastase ülemmäära vahel
  • ning tegelike eelarveliste kulukohustuste assigneeringute ja iga rubriigi iga-aastase ülemmäära vahel.
OsakonnadTeemasid