Villkorlighetsordningen – principer och tillämpning

Respekten för rättsstatsprincipen är en grundläggande förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och effektivt EU-stöd. Därför har det inrättats en ny ordning inom långtidsbudgeten för 2021–2027 för att skydda EU-budgeten mot överträdelser då gemensamt överenskomna regler genomförs. Med stöd av ordningen kan EU dra in, minska eller begränsa tillgången till EU-finansiering på ett sätt som står i proportion till överträdelsens natur och hur allvarlig och omfattande den är. Ordningen ska inte påverka det aktuella EU-landets skyldigheter gentemot slutliga mottagare och bidragsmottagare.

Villkorlighetsordningen ska tillämpas på ett objektivt, rättvist, opartiskt och faktabaserat sätt och man ska säkerställa rättssäkerhet, icke-diskriminering och likabehandling av EU-länderna. Ordningen ska respektera sin subsidiära karaktär. Det innebär att den bara ska tillämpas om inga andra förfaranden enligt EU-rätten kan skydda EU-budgeten på ett effektivare sätt. Sådana förfaranden omfattar EU:s finansiella lagstiftning, tillämpliga sektorsspecifika och finansiella regler (t.ex. förordningen om gemensamma bestämmelser, budgetförordningen) eller överträdelseförfaranden enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Kommissionens utvärdering för att identifiera överträdelser ska beakta relevant information, t.ex. EU-domstolens beslut, Europeiska revisionsrättens rapporter och slutsatser från relevanta internationella organisationer. Det berörda EU-landet ska ha möjlighet att lägga fram sina argument innan något beslut fattas.

I ett sista steg föreslår kommissionen åtgärder för att skydda EU-budgeten som sedan antas av rådet genom omröstning med kvalificerad majoritet.

Kommissionens årliga rapport om rättsstatsprincipen

I sin årliga rapport om rättsstatsprincipen ska kommissionen undersöka brister i rättsstatsprincipen. Den första årsrapporten var ett av de större initiativen i kommissionens arbetsprogram för 2020. Rapporten ingår i den omfattande europeiska rättsstatsmekanism som kommissionens ordförande Ursula von der Leyen aviserade i sina politiska riktlinjer och den ska omfatta alla EU-länder. I årsrapporten redovisar kommissionen hur tillämpningen av rättsstatsprincipen har utvecklats i EU-länderna, både i positiv och negativ riktning. Rapporten fungerar därför som ett förebyggande redskap för att ta itu med problem på området.

AvdelningarPolitikområden