Prinċipji u applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta’ kondizzjonalità

Ir-rispett għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni essenzjali għat-tmexxija finanzjarja tajba u l-finanzjament effettiv mill-UE. Għalhekk, Regolament se jistabbilixxi mekkaniżmu ġdid fil-baġit fit-tul 2021-2027 biex jipproteġi l-baġit tal-UE kontra ksur fl-implimentazzjoni ta’ regoli u regolamenti li ntlaħaq qbil dwarhom b’mod konġunt. Il-mekkaniżmu jippermetti lill-UE tissospendi, tnaqqas jew tirrestrinġi l-aċċess għall-fondi tal-UE b’mod li jkun proporzjonat għan-natura, il-gravità u l-firxa tal-ksur. Mhux se jaffettwa l-obbligi tal-Istati Membri kkonċernati fir-rigward tar-riċevituri u l-benefiċjarji finali.

L-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta’ kondizzjonalità skont ir-Regolament se tkun oġġettiva, ġusta, imparzjali u bbażata fuq il-fatti, tiżgura proċess ġust, in-nondiskriminazzjoni u t-trattament ugwali tal-Istati Membri. Il-mekkaniżmu se jirrispetta l-karattru sussidjarju tiegħu. Dan ifisser li l-miżuri taħt il-mekkaniżmu se jiġu kkunsidrati biss meta proċeduri oħra stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni ma jippermettux li l-baġit tal-Unjoni jiġi protett b’mod aktar effettiv. Tali proċeduri jinkludu dawk taħt il-leġiżlazzjoni finanzjarja tal-Unjoni, ir-regoli finanzjarji u speċifiċi għas-settur applikabbli (eż. ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni, ir-Regolament Finanzjarju) jew proċeduri ta’ ksur skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Il-valutazzjoni tal-Kummissjoni għall-identifikazzjoni ta’ ksur se tqis l-informazzjoni rilevanti, bħad-deċiżjonijiet mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, ir-rapporti mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, kif ukoll il-konklużjonijiet ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti. L-Istat Membru kkonċernat se jkollu l-opportunità li jistabbilixxi r-raġunament tiegħu qabel ma tittieħed kwalunkwe deċiżjoni.

Lejn it-tmiem tal-proċedura stabbilita fir-Regolament, il-miżuri għall-protezzjoni tal-baġit tal-UE se jiġu proposti mill-Kummissjoni u eventwalment adottati mill-Kunsill permezz ta’ votazzjoni b’maġġoranza kkwalifikata.

Ir-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-Istat tad-Dritt

Ir-Rapport annwali tal-Kummissjoni dwar l-Istat tad-Dritt se jeżamina wkoll il-vulnerabbiltajiet fl-istat tad-dritt. L-ewwel rapport annwali huwa wieħed mill-inizjattivi ewlenin tal-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni għall-2020. Huwa parti mill-mekkaniżmu komprensiv Ewropew dwar l-istat tad-dritt imħabbar fil-Linji Gwida Politiċi tal-President von der Leyen, u jkopri lill-Istati Membri kollha b’rappurtar annwali oġġettiv mill-Kummissjoni Ewropea. B’mod partikolari, ir-Rapport annwali dwar l-Istat tad-Dritt jimmonitorja żviluppi sinifikanti, pożittivi u negattivi, dwar l-istat tad-dritt fl-Istati Membri, u jaġixxi bħala għodda preventiva biex jiġu indirizzati kwistjonijiet relatati mal-istat tad-dritt.

DipartimentiSuġġetti