Nosacītības noteikumu principi un piemērojums

Tiesiskuma ievērošana ir pareizas finanšu pārvaldības un iedarbīga ES finansējuma neatņemams priekšnosacījums. Tāpēc, pieņemot regulu, tiks izveidots jauns mehānisms 2021.–2027. gada ilgtermiņa budžetā, lai aizsargātu ES budžetu pret pārkāpumiem kopīgi pieņemtā regulējuma un noteikumu īstenošanā. Šim mehānisms ļautu ES proporcionāli pieļauto pārkāpumu veidam, smagumam un tvērumam apturēt, samazināt vai ierobežot piekļuvi ES finansējumam. Tas neietekmētu attiecīgo dalībvalstu pienākumus attiecībā uz galīgajiem saņēmējiem un labuma guvējiem.

Ar regulu paredzētais nosacītības mehānisms tiks piemērots objektīvi, taisnīgi, un atbilstīgi faktiem, nodrošinot likumību, nediskrimināciju un vienlīdzīgu attieksmi pret dalībvalstīm. Mehānisma subsidiārais raksturs tiks ņemts vērā. Tas nozīmē, ka ar mehānismu saistītie pasākumi tiks paredzēti tikai tad, ja citas Savienības tiesību aktos paredzētās procedūras neļautu iedarbīgāk aizsargāt Savienības budžetu. Šīs procedūras ietver tās, kas ir paredzētas ar Savienības finanšu tiesību aktiem un piemērojamiem nozaru un finanšu noteikumiem (piemēram, Kopīgo noteikumu regulu, Finanšu regulu), vai pārkāpuma procedūrām, kas paredzētas ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību.

Novērtējumos, kuru mērķis ir atklāt pārkāpumus, Komisija ņems vērā attiecīgo informāciju, tādu kā Eiropas Savienības Tiesas lēmumi, Eiropas Revīzijas palātas ziņojumi un kompetento starptautisko organizāciju secinājumi. Attiecīgajai dalībvalstij būs iespēja izklāstīt savu argumentāciju pirms jebkāda lēmuma pieņemšanas.

Noslēdzoties regulā paredzētajai procedūrai, Komisija ierosinās pasākumus, kuru mērķis ir ES budžeta aizsardzība, un Padome tad tos pieņems ar kvalificētu balsu vairākumu.

Komisijas ziņojums par tiesiskumu

Ikgadējā ziņojumā par tiesiskumu Komisija aplūkos arī apdraudējumus tiesiskuma jomā. Šis ziņojums par tiesiskumu ir viena no galvenajām iniciatīvām Komisijas 2020. gada darba programmā. Šī iniciatīva ietilpst visaptverošā Eiropas tiesiskuma aizsardzības mehānismā, par kuru tika paziņots Komisijas priekšsēdētājas Urzulas von der Leienas politikas pamatnostādnēs. Eiropas Komisija ik gadu sagatavo objektīvu ziņojumu par katru no dalībvalstīm. Šis ziņojums seko līdzi nozīmīgām norisēm, kā pozitīvām , tā negatīvām, saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs, un kalpo par preventīvu instrumentu, kas ļauj risināt problēmas šajā jomā.

DienestiTemati