Ehdollisuusjärjestelmän periaatteet ja soveltaminen

Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on moitteettoman varainhoidon ja tehokkaan EU:n rahoituksen perusedellytys. Näin ollen vuosien 2021–2027 pitkän aikavälin talousarviota varten on luotu asetuksella uusi mekanismi, jolla suojataan EU:n talousarviota yhteisesti sovittujen sääntöjen ja määräysten täytäntöönpanon laiminlyömiseltä. Järjestelmän avulla EU voi keskeyttää EU:lta tulevan rahoituksen saannin tai vähentää tai rajoittaa sitä siten kuin on kohtuullista rikkomisen luonteen, vakavuuden ja laajuuden kannalta. Se ei vaikuta asianomaisten EU-maiden velvollisuuksiin lopullisia varojen saajia ja edunsaajia kohtaan.

Asetuksen mukaisen ehdollisuusjärjestelmän soveltaminen tapahtuu objektiivisesti, oikeudenmukaisesti, puolueettomasti ja tosiseikkoihin perustuen. Lisäksi ehdollisuusjärjestelmällä varmistetaan oikeudenmukainen menettely, syrjimättömyys ja jäsenmaiden yhdenvertainen kohtelu. Järjestelmä on toissijaisuusperiaatteen mukainen. Tämä tarkoittaa sitä, että ehdollisuusjärjestelmän mukaisia toimenpiteitä harkitaan vain, jos muilla EU:n lainsäädännössä vahvistetuilla menettelyillä ei voida suojata EU:n talousarviota tehokkaammin. Tällaisia ovat muun muassa EU:n rahoituslainsäädäntöön ja sovellettaviin alakohtaisiin ja varainhoitoa koskeviin sääntöihin (esim. yhteisiä säännöksiä koskeva asetus ja varainhoitoasetus) perustuvat menettelyt sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaiset rikkomusmenettelyt.

Arvioinnissa, jonka komissio tekee mahdollisen rikkomisen toteamiseksi, otetaan huomioon asiaankuuluvat tiedot, kuten Euroopan unionin tuomioistuimen päätökset, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ja asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen päätelmät. Asianomaisella jäsenmaalla on mahdollisuus esittää huomautuksia ennen päätöksen tekemistä.

Asetuksessa säädetyn menettelyn päätteeksi komissio ehdottaa toimenpiteitä EU:n talousarvion suojaamiseksi, ja neuvosto hyväksyy ne määräenemmistöllä.

Komission oikeusvaltiokertomus

Komission vuotuisessa oikeusvaltiokertomuksessa tarkastellaan myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä haavoittuvuuksia. Ensimmäinen vuotuinen kertomus on yksi komission vuoden 2020 työohjelman tärkeimmistä aloitteista. Se on osa puheenjohtaja von der Leyenin poliittisissa suuntaviivoissa ilmoitettua kattavaa eurooppalaista oikeusvaltiomekanismia, ja se kattaa kaikki jäsenmaat, joista komissio raportoi objektiivisesti vuosittain. Vuotuisessa oikeusvaltiokertomuksessa seurataan oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä merkittäviä myönteisiä ja kielteisiä muutoksia jäsenmaissa. Lisäksi oikeusvaltiokertomuksen avulla voidaan ehkäistä ennalta oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen liittyviä ongelmia.

OrganisaatioyksikötAiheet