Zásady a uplatňování režimu podmíněnosti

Dodržování zásad právního státu je zásadním předpokladem pro řádné finanční řízení a účinné využívání finančních prostředků EU. Z tohoto důvodu bylo zformulováno nařízení, kterým se má v rámci dlouhodobého rozpočtu Unie na období 2021-2027 zavést nový mechanismus na ochranu rozpočtu EU před porušováním společně sjednaných pravidel a předpisů. Tento mechanismus by Unii umožnil pozastavit, snížit nebo omezit přístup k financování z rozpočtu EU způsobem přiměřeným povaze, závažnosti a rozsahu porušení předpisů. Neměl by vliv na povinnosti dotčených členských států vůči konečným příjemcům finančních prostředků a subjektům, které z nich mají prospěch.

Uplatňování mechanismu podmíněnosti podle uvedeného nařízení bude objektivní, spravedlivé, nestranné a založené na faktech, přičemž se zajistí spravedlivé řízení, zákaz diskriminace a rovné zacházení s členskými státy. Při uplatňování mechanismu se bude respektovat jeho subsidiární povaha. To znamená, že opatření v rámci tohoto mechanismu budou zvažována pouze v případě, že by jiné postupy stanovené v právních předpisech Unie neumožňovaly chránit rozpočet Unie účinněji. K těm patří mimo jiné finanční právní předpisy Unie a použitelná odvětvová a finanční pravidla (např. nařízení o společných ustanoveních, finanční nařízení) nebo řízení o porušení Smlouvy podle Smlouvy o fungování Evropské unie.

Při posuzování případných porušení předpisů zohlední Komise relevantní informace, jako jsou rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, zprávy Evropského účetního dvora či závěry příslušných mezinárodních organizací. Dotčený členský stát bude mít před přijetím jakéhokoli rozhodnutí příležitost, aby své důvody vysvětlil.

Na konci postupu stanoveného v nařízení navrhne Komise opatření na ochranu rozpočtu EU, přičemž daný návrh musí být schválen Radou kvalifikovanou většinou.

Zpráva Komise o právním státu

Ve výroční zprávě o právním státu upozorňuje Komise na slabá místa v oblasti dodržování zásad právního státu. První výroční zpráva o právním státu je jednou z hlavních iniciativ pracovního programu Komise na rok 2020. Tvoří součást komplexního evropského mechanismu v oblasti právního státu, který ve svých politických směrech představila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová. Každoročně tak bude Komise vydávat objektivní zprávu o situaci všech členských státech. Zpráva monitoruje především významné změny a trendy (pozitivní i negativní) v oblasti právního státu v členských státech a slouží jako preventivní nástroj k řešení případných problémů.

odpovědné útvaryTémata