ES budžetā ir noteikti griesti:

  • ieņēmumiem — pašu resursu maksimālā robeža nosaka pašu resursu maksimālo summu, ko Savienība var pieprasīt no dalībvalstīm, lai finansētu savus izdevumus 2021.–2027. gadā;
  • izdevumiemilgtermiņa budžeta līdzekļu maksimālais apjoms ir maksimālā summa, par kuru Savienība var vai nu uzņemties saistības vai kuru tā var iztērēt minētajā laikposmā.

Ieņēmumu maksimālā robeža ir noteikta Lēmumā par pašu resursiem, kas paredz nosacījumus ES budžeta finansēšanai. Pašu resursu maksimālās robežas ir izteiktas procentos no aplēstā ES nacionālā kopienākuma (NKI) — visu dalībvalstu NKI summas —, jo nominālā summa ik gadu mainās atkarībā no ES NKI.

Ir divu veidu ieņēmumu griesti:

  • pašu resursu maksimālais apjoms, lai segtu gada saistību apropriācijas — 1,46 % no ES NKI laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam (iepriekš 1,29 % 2014.–2020. gadā);
  • pašu resursu maksimālais apjoms, lai segtu gada maksājumu apropriācijas — 1,40 % no ES NKI laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam (iepriekš 1,23 % 2014.–2020. gadā).

Starpība (“rezerve”) starp maksājumiem paredzēto pašu resursu maksimālo apjomu un maksājumiem paredzēto ilgtermiņa budžeta līdzekļu maksimālo apjomu darbojas kā garantija Savienībai, ka tā spēs jebkādos — pat negatīvas ekonomiskās attīstības — apstākļos segt visas savas finansiālās saistības un iespējamās saistības. Šo rezervi sauc par ES budžeta rezervi.

Saskaņā ar jaunāko lēmumu par pašu resursiem izņēmuma kārtā un uz laiku pašu resursu maksimālais apjoms tiek palielināts par 0,6 procentpunktiem. Tas garantēs lielāku rezervi un ļaus ES aizņemties tirgos, lai finansētu Eiropas Atveseļošanas instrumentu NextGenerationEU.

EU own resources' ceiling

Pašu resursu maksimālā apjoma palielināšana maksājumu apropriācijām līdz 2,00 % no NKI būs laikā ierobežota un tiks izmantota tikai ekonomikas atveseļošanai no koronavīrusa pandēmijas. Rezerves palielināšana nenozīmē tūlītēju dalībvalstu papildu ieguldījumu ES budžetā, jo tā darbojas tikai kā kopīga garantija obligācijām, ko Komisija emitē ES vārdā. Pašu resursu maksimālais apjoms maksājumiem tiks samazināts atpakaļ uz 1,40 % no NKI, kad visi līdzekļi būs atmaksāti un saistības beigušās.

DienestiTemati