Príspevky členských štátov Únie do rozpočtu EÚ sa vypočítavajú na základe ich relatívnej hospodárskej sily, ktorá sa meria podľa ich hrubého národného dôchodku (HND).

Na zasadnutí Európskej rady vo Fontainebleu vo Francúzsku v roku 1984 rozhodlo vtedajších 10 členských štátov (Nemecko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Spojené kráľovstvo) o udelení rabatu pre Spojené kráľovstvo na zníženie jeho príspevku do rozpočtu EÚ. Odvtedy sa aj niektoré ďalšie členské štáty domnievali, že do rozpočtu EÚ prispievajú nadmerne, a to napriek tomu, že stanovená suma je založená na objektívnych hospodárskych kritériách. Boli prijaté aj opatrenia na korekciu (kompenzáciu) finančných príspevkov Dánska, Nemecka, Holandska, Rakúska a Švédska. Podobné korekcie pre tieto krajiny naďalej platia aj na obdobie rokov 2021 – 2027.

V roku 2014 bola vytvorená skupina na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, aby preskúmala, ako možno vytvoriť spravodlivejší, jednoduchší, transparentnejší a demokraticky zodpovednejší systém financovania rozpočtu EÚ. Komisia v súlade so záverečnou správou a s odporúčaniami skupiny na vysokej úrovni s názvom „Future Financing of EU“ (Budúce financovanie EÚ) navrhla postupne odstrániť všetky korekcie na strane príjmov ako súčasť spravodlivého a vyrovnaného rozpočtu.

Na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v júli 2020 sa však členské štáty dohodli tieto rabaty zachovať. Počas obdobia 2021 – 2027 sa paušálnymi korekciami zníži úroveň ročného príspevku Dánska, Holandska, Rakúska, Švédska a Nemecka založeného na HND. Paušálne zníženia, ktoré budú financovať všetky ostatné členské štáty na základe ich HND, predstavujú sumu (v cenách roku 2020):

Rabaty na rok:
Vlajka Dánska Dánsko 377 miliónov EUR
Vlajka Nemecka Nemecko 3 671 miliónov EUR
Vlajka Holandska Holandsko 1 921 miliónov EUR
Ikona Rakúska Rakúsko 565 miliónov EUR
Ikona Švédska Švédsko 1 069 miliónov EUR
OdboryOblasti