Förutom att förenkla de egna medel som redan finns har behovet av nya egna medel för EU-budgeten stått på EU:s dagordning under lång tid. Några av de tyngst vägande argumenten för nya inkomstkällor är att man bör

  • minska betydelsen av egna medel baserade på bruttonationalinkomst (EU-avgiften) i EU-budgeten
  • skapa ökad proportionalitet, rättvisa och stabilitet i fråga om EU-budgeten samtidigt som variationerna i medlemsländernas ekonomiska cykler bättre återspeglas
  • reformera systemet med egna medel för att lösa nya utmaningar genom att utforma nya egna medel som också har andra fördelar än att bara vara en inkomstkälla för budgeten
  • införa mer mångsidiga och motståndskraftiga egna resurser, som direkt gäller EU:s behörighet, mål och prioriteringar.

Enligt artikel 311 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (den rättsliga grunden för beslutet om egna medel) ska unionen ”se till att den har nödvändiga medel för att nå sina mål och genomföra sin politik”. När nya medel införs ska man se till att de i) är transparenta, enkla och stabila, ii) överensstämmer med unionens politiska mål, iii) får genomslag på konkurrenskraft och hållbar tillväxt och iv) fördelas rättvist mellan medlemsländerna.

Sedan januari 2021 finns en plastavgift som bygger på icke-materialutnyttjat plastavfall som en ny inkomstkälla för EU-budgeten för 2021–2027.

Andra potentiella nya inkomstkällor

Under de kommande åren ska kommissionen, Europaparlamentet och rådet arbeta tillsammans för att införa nya egna medel för EU-budgeten. Dessa medel ska inte skapa nya skatter för skattebetalarna i EU, eftersom EU inte har beskattningsrätt. Gällande skatteinstrument används främst på nationell nivå och därför ska nya medel helt respektera det nationella självbestämmandet på beskattningsområdet.

Möjliga nya egna medel:

Carbon border adjustment mechanism icon

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna: mekanismen är en skatt på alla produkter som importeras från ett land utanför EU som inte har ett system för att prissätta koldioxidutsläpp likt EU:s utsläppshandelssystem (se nedan). Detta ska justera priset på importerade varor så att det är som om de hade tillverkats i EU och det därmed blir mer rättvist för företagen i EU.

Digital levy icon

Digital skatt: den digitala skatten ska bygga på digital affärsverksamhet, som i sitt väsen är dematerialiserad och främst utnyttjar immateriella tillgångar. En digital skatt skulle vara en lösning på de gällande bolagsskattereglernas otillräcklighet när det gäller den digitala ekonomin.

EU Emissions Trading System (ETS) icon

Egna medel baserade på EU:s utsläppshandelssystemEU:s utsläppshandelssystemet är EU:s koldioxidmarknad där anläggningar (företag) köper eller får utsläppsrätter. Utsläppsrätterna ger företagen rätt att släppa ut en motsvarande mängd växthusgaser upp till ett fastställt tak som sänks efter hand. Utsläppshandelssystemet har en direkt koppling till den inre marknaden och är ett viktigt verktyg för EU:s arbete med att minska utsläppen av växthusgaser på ett kostnadseffektivt sätt.

Kommissionen tänker dessutom föreslå ytterligare nya egna medel, t.ex. en skatt på finansiella transaktioner, ett finansiellt bidrag kopplat till företagssektorn eller en ny gemensam bolagsskattebas.

Inkomsterna från de nya egna medel som införs efter 2021 ska användas till att snabbare betala tillbaka de lån som ska finansiera NextGenerationEU.

AvdelningarPolitikområden