Kromě snahy o zjednodušení systému stávajících vlastních zdrojů usiluje EU již dlouho o zavedení nových vlastních zdrojů do rozpočtu EU. Zde uvádíme několik zásadních důvodů, proč je nových zdrojů příjmů třeba:

  • snížil by se tlak na vlastní zdroje založené na hrubém domácím důchodu zemí EU
  • zajistila by se větší proporcionalita, spravedlnost a stabilizující vliv rozpočtu EU a při tom by se zohlednily výkyvy hospodářských cyklů členských zemí
  • reformoval by se tím stávající systém vlastních zdrojů s cílem pomoci řešit nové problémy vytvořením nových vlastních zdrojů, které budou mít vedle fiskálního příjmu rovněž další pozitiva
  • zavedly by se rozmanitější a odolnější typy vlastních zdrojů, které přímo souvisejí s kompetencemi, cíli a prioritami EU

Podle ustanovení článku 311 Smlouvy o fungování Evropské unie (právní základ pro rozhodnutí o vlastních zdrojích) „si Unie zajistí prostředky nezbytné pro dosažení svých cílů a pro úspěšné provádění svých politik.“ Při zavádění nových vlastních zdrojů je třeba věnovat pozornost i) jejich transparentnosti, jednoduchosti a stabilitě ii) jejich souladu s cíli politik EU iii) jejich vlivu na konkurenceschopnost a udržitelný růst a iv) jejich spravedlivému rozdělení mezi členské státy.

Od ledna 2021 byl jako nový zdroj příjmů do rozpočtu na období 2021–2027 zaveden tzv. vlastní zdroj z plastových obalových odpadů, který je založen na množství nerecyklovaných plastových obalových odpadů.

Další potenciální nové zdroje příjmů

Komise, Evropský parlament a Rada budou v příštích letech spolupracovat na zavedení dalších vlastních zdrojů příjmů do rozpočtu EU. Těmito zdroji se nevytvoří nové daně pro evropské daňové poplatníky, protože EU nemá pravomoc vybírat daně. Stávající daňové nástroje používají především jednotlivé členské státy. Zavedení nových kategorií vlastních zdrojů bude proto plně respektovat vnitrostátní fiskální svrchovanost.

K potenciálním novým vlastním zdrojům patří:

Carbon border adjustment mechanism icon

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích: V rámci mechanismu by se zavedlo zdanění všech produktů dovážených ze zemí mimo EU, které nemají systém pro určování cen uhlíku, jako je například evropský systém obchodování s emisemi (viz níže). To by znamenalo, že by se cena dováženého zboží musela přizpůsobit tak, aby odpovídala ceně, jež by produkt měl v případě, že by se vyráběl v EU. Tím se zajistí spravedlivé podmínky pro evropské společnosti.

Digital levy icon

Digitální daň: Digitální poplatek by se zakládal digitálních podnikatelských činnostech, které jsou ze své podstaty nemateriální povahy a svůj zisk odvozují zpravidla od nehmotných aktiv. Digitální daní by se řešily nedostatky stávajících pravidel daně z příjmu právnických osob v kontextu digitální ekonomiky.

EU Emissions Trading System (ETS) icon

Vlastní zdroj ze systému EU pro obchodování s emisemiSystém EU pro obchodování s emisemi (ETS)představuje trh EU s uhlíkem, jehož prostřednictvím podniky (společnosti) kupují nebo získávají emisní povolenky. Ty jim umožňuji vypouštět do ovzduší dané množství skleníkových plynů v rámci stanovených limitů, které se časem snižují. Systém ETS má přímou vazbu na fungování jednotného trhu a je klíčovým nástrojem snahy EU o snižování emisí skleníkových plynů nákladově efektivním způsobem.

Kromě toho Komise navrhne další nové vlastní zdroje, které by mohly zahrnovat daň z finančních transakcí a finanční příspěvek související s podnikovým sektorem nebo nový společný základ daně z příjmů právnických osob.

Příjmy z nových vlastních zdrojů zavedených po roce 2021 budou použity na předčasné splacení půjček v rámci programu NextGenerationEU.

odpovědné útvaryTémata