В допълнение към опростяването на съществуващите собствени ресурси, необходимостта от въвеждане на нови собствени ресурси на бюджета на ЕС отдавна е в дневния ред на Съюза. Някои от основните аргументи в полза на нови източници на приходи са:

  • намаляване на тежестта на собствените ресурси на база брутен национален доход (БНД) в бюджета на ЕС;
  • постигане на по-голяма пропорционалност, справедливост и стабилизиране на въздействието върху бюджета на ЕС, като същевременно се отразяват колебанията в икономическите цикли на държавите членки;
  • реформиране на системата на собствените ресурси, за да се подпомогне преодоляването на новите предизвикателства, чрез разработване на нови собствени ресурси, които носят и допълнителни ползи успоредно с потока от фискални приходи;
  • въвеждане на по-диверсифицирани и устойчиви видове собствени ресурси, пряко свързани с компетенциите, целите и приоритетите на ЕС.

Съгласно член 311 от Договора за функционирането на Европейския съюз (правно основание на решението за собствените ресурси), „Съюзът си осигурява средствата, необходими за постигане на неговите цели и успешното изпълнение на неговите политики“. При въвеждането на нови собствени ресурси следва да се обърне внимание на i) тяхната прозрачност, простота и стабилност; ii) тяхната съгласуваност с целите на политиката на ЕС; iii) тяхното въздействие върху конкурентоспособността и устойчивия растеж; както и iv) справедливото им разпределяне между държавите членки.

Собственият ресурс на база отпадъците от опаковки от пластмаса — вноска въз основа на нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки — е въведен от януари 2021 г. като нов източник на приходи за бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г.

Други потенциални нови източници на приходи

През следващите години Комисията, Европейският парламент и Съветът ще работят заедно за въвеждането на нови собствени ресурси за бюджета на ЕС. Тези ресурси няма да доведат до създаване на нови данъци за европейските данъкоплатци, тъй като ЕС няма правомощия да облага с данъци. Съществуващите данъчни инструменти се използват главно на национално равнище, поради което при въвеждането на нови категории собствени ресурси ще се зачита изцяло националният фискален суверенитет.

Възможни нови собствени ресурси:

Carbon border adjustment mechanism icon

Механизъм за въглеродна корекция по границите:  В механизма за въглеродна корекция по границите е включен данък върху всеки продукт, внесен от държава извън ЕС, която не разполага със система за цени на въглеродните емисии, като СТЕ на ЕС (вж. по-долу). Целта е да се коригира цената на внасяните стоки така, като че ли те са произведени в ЕС, и да се гарантира справедливост за европейските дружества.

Digital levy icon

Данък върху цифровите технологии: С данъка върху цифровите технологии ще се облагат цифровите стопански дейности, които по същество са дематериализирани и се възползват предимно от нематериални активи. Въвеждането на данък върху цифровите технологии би било решение във връзка със слабостите на настоящите правила за корпоративно данъчно облагане за цифровата икономика.

EU Emissions Trading System (ETS) icon

Собствен ресурс на база схемата на ЕС за търговия с емисииСхемата за търговия с емисии (СТЕ) е пазарът на въглеродни емисии в ЕС, чрез който инсталациите (дружествата) купуват или получават квоти за емисии. Квотите дават възможност на дружествата да отделят равно количество емисии на парникови газове в рамките на установен лимит, който намалява с течение на времето. Схемата за търговия с емисии има пряка връзка с функционирането на единния пазар и е ключов инструмент за действие на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове по икономически ефективен начин.

Освен това Комисията ще предложи допълнителни нови собствени ресурси, които биха могли да включват данък върху финансовите сделки — финансово участие, свързано с корпоративния сектор, или нова обща основа за облагане с корпоративен данък.

Приходите от новите собствени ресурси, въведени след 2021 г., ще бъдат използвани за предсрочно погасяване на заемите по линия на NextGenerationEU.

СлужбиТеми