Lastna sredstva iz naslova odpadne plastične embalaže, ki se uporabljajo od 1. januarja 2021, sestojijo iz nacionalnega prispevka, ki temelji na količini nereciklirane odpadne plastične embalaže. Ta lastna sredstva so tesno povezana s prednostnimi nalogami politike EU. To naj bi spodbudilo države članice k zmanjšanju količine odpadne embalaže in pospešilo prehod Evrope na krožno gospodarstvo z izvajanjem evropske strategije za plastiko. Hkrati se državam članicam omogoča, da v skladu z načelom subsidiarnosti opredelijo najustreznejše politike za zmanjšanje onesnaževanja zaradi odpadne plastične embalaže.

Za težo odpadne plastične embalaže, ki se ne reciklira, se bo z mehanizmom za preprečevanje prekomernih prispevkov iz manj bogatih držav članic uporabila enotna vpoklicna stopnja v višini 0,80 EUR na kilogram.

Kako to deluje v praksi?

Prispevki bodo izračunani na podlagi podatkov Eurostata, ki jih države članice že zbirajo in zagotavljajo v okviru obstoječih obveznosti poročanja. Natančneje, države članice na podlagi Direktive o embalaži in odpadni embalaži (Direktiva 94/62/ES) in njenega izvedbenega sklepa (Sklep (EU) 2019/665) že zagotavljajo podatke o ustvarjanju in recikliranju odpadne plastične embalaže. Podatki so javno dostopni na spletišču Eurostata.

Glede na to, da se točni podatki Eurostatu sporočijo julija leta N+2, bo Evropska komisija najprej izračunala prispevke na podlagi napovedi, o katerih se bodo dogovorile države članice EU in Komisija. To je standardna praksa, ki se uporablja tudi za druge vire prihodkov za proračun EU.

Ko bodo na voljo končni podatki, bo Evropska komisija izračune prispevkov držav članic ustrezno prilagodila.

Države članice bodo na primer leta 2021 (po začetku veljavnosti sklepa o virih lastnih sredstev) plačevale prispevke mesečno na podlagi napovedi. Ta prispevek bo prilagojen po juliju 2023, ko bodo na voljo dokončni podatki.

SlužbePodročja