От 1 януари 2021 г. съществува нов собствен ресурс на ЕС, който представлява национална вноска въз основа на количеството нерециклирани отпадъци от пластмасови опаковки. Този собствен ресурс е тясно свързан с приоритетите на политиките на ЕС. Очаква се той да насърчи държавите членки да намаляват отпадъците от опаковки и да стимулира прехода на Европа към кръгова икономика чрез изпълнение на Европейската стратегия за пластмасите. Същевременно това дава възможност на държавите да определят най-подходящите политики за намаляване на замърсяването с отпадъци от пластмасови опаковки в съответствие с принципа на субсидиарност.

Към теглото на отпадъците от пластмасови опаковки, които не са рециклирани, ще се прилага единна изискуема ставка от 0,80 евро на килограм заедно с механизъм за избягване на прекомерните вноски от страна на по-малко богати държави членки.

Как функционира това на практика?

Вноските ще се изчисляват въз основа на данни на Евростат, които държавите членки вече събират и предоставят съгласно съществуващите задължения за докладване. По-конкретно в съответствие с Директивата за опаковките и отпадъците от опаковки (Директива 94/62/ЕИО) и Решението за изпълнение на тази директива (Решение (ЕС) 2019/665) държавите членки вече предоставят данни за образуването и рециклирането отпадъци от пластмасови опаковки. Тези данни са достъпни за обществеността на уебсайта на Евростат.

Като се има предвид, че точните данни се докладват на Евростат през месец юли от година N+2, Европейската комисия най-напред ще изчислява вноските въз основа на прогнози, които ще бъдат договорени между нея и държавите от ЕС. Това е стандартна практика, която се използва и за други източници на приходи в бюджета на ЕС.

След получаване на окончателните данни, Комисията ще извършва съответните корекции в изчисленията на вноските на държавите членки.

Така например през 2021 г. (след влизането в сила на Решението за собствените ресурси) държавите членки ще плащат своите вноски ежемесечно въз основа на прогнози. Тези вноски ще бъдат коригирани след юли 2023 г., когато станат налични окончателните данни.

СлужбиТеми