Potreba po uvedbi novih lastnih sredstev proračuna EU je poleg poenostavitve obstoječih lastnih sredstev že dolgo na dnevnem redu EU. Nekateri ključni argumenti v prid novim virom prihodkov so bili:

  • zmanjšanje teže lastnih sredstev iz naslova bruto nacionalnega dohodka (BND) v proračunu EU;
  • zagotovitev večje sorazmernosti in pravičnosti ter stabilizacija učinka na proračun EU ob hkratnem upoštevanju nihanja gospodarskih ciklov držav članic;
  • reformiranje sistema virov lastnih sredstev za pomoč pri spoprijemanju z novimi izzivi z oblikovanjem novih virov lastnih sredstev, ki bodo poleg toka davčnih prihodkov prinesli tudi dodatne koristi;
  • uvedba bolj raznolikih in odpornejših vrst lastnih sredstev, neposredno povezanih s pristojnostmi, cilji in prednostnimi nalogami EU.

V skladu s členom 311 Pogodbe o delovanju Evropske unije (pravna podlaga za sklep o virih lastnih sredstev) si Unija „za doseganje svojih ciljev in izvajanje svojih politik zagotovi potrebna sredstva“. Pri uvajanju novih virov lastnih sredstev je treba pozornost nameniti (i) njihovi preglednosti, enostavnosti in stabilnosti; (ii) njihovi skladnosti s cilji politike EU; (iii) njihovim vplivom na konkurenčnost in trajnostno rast ter (iv) njihovi pravični razdelitvi po državah članicah.

Lastna sredstva iz naslova plastike, prispevek, ki temelji na količini nereciklirane odpadne plastične embalaže, je nov vir prihodkov v proračunu EU za obdobje 2021–2027 od januarja 2021.

Drugi potencialni novi viri prihodkov

V prihodnjih letih bodo Komisija, Evropski parlament in Svet sodelovali pri uvedbi novih virov lastnih sredstev za proračun EU. Ta sredstva ne bodo pomenila novih davkov za evropske davkoplačevalce, saj EU nima pristojnosti za pobiranje davkov. Obstoječi davčni instrumenti se uporabljajo predvsem na nacionalni ravni, zato bo uvedba novih kategorij lastnih sredstev v celoti spoštovala nacionalno fiskalno suverenost.

Možna nova lastna sredstva:

Carbon border adjustment mechanism icon

Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah: mehanizem vključuje davek na vse proizvode, uvožene iz držav zunaj EU, ki nimajo sistema za določanje cen ogljika, kot je sistem EU za trgovanje z emisijami (glej spodaj). Namen tega je prilagoditi ceno uvoženega blaga, kot da bi bilo proizvedeno v EU, in zagotoviti poštenost do evropskih podjetij.

Digital levy icon

Digitalna dajatev: digitalna dajatev bi izhajala iz digitalnih poslovnih dejavnosti, ki so same po sebi dematerializirane in imajo dobiček od večinoma neopredmetenih sredstev. Digitalna dajatev bi bila rešitev za neustreznost sedanjih pravil o davku od dohodkov pravnih oseb za digitalno gospodarstvo.

EU Emissions Trading System (ETS) icon

Lastna sredstva iz naslova sistema EU za trgovanje z emisijamiSistem trgovanja z emisijami (EU ETS) je trg ogljika EU, na katerem naprave (podjetja) kupujejo ali prejemajo pravice do emisij. Pravice podjetjem omogočajo, da izpustijo določeno količino emisij toplogrednih plinov do določene zgornje meje, ki se postopoma znižuje. Sistem trgovanja z emisijami je neposredno povezan z delovanjem enotnega trga in je ključno orodje za ukrepe EU za stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Poleg tega bo Komisija predlagala dodatne nove vire lastnih sredstev, ki bi lahko vključevali davek na finančne transakcije – finančni prispevek, povezan s podjetniškim sektorjem, ali novo skupno osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb.

Prihodki iz novih virov lastnih sredstev, uvedenih po letu 2021, se bodo uporabili za predčasno odplačilo posojila v okviru instrumenta za okrevanje NextGenerationEU.

SlužbePodročja