Okrem zjednodušenia existujúcich vlastných zdrojov na programe EÚ dlhodobo figuruje potreba zavedenia nových vlastných zdrojov rozpočtu EÚ. Niektoré z kľúčových argumentov v prospech nových zdrojov príjmov sú:

  • znižovanie významu vlastného zdroja založeného na hrubom národnom dôchodku (HND) pre rozpočet EÚ,
  • vnášanie väčšej proporcionality, spravodlivosti a stabilizačného účinku do rozpočtu EÚ pri zohľadnení kolísania v hospodárskych cykloch členských štátov,
  • reforma systému vlastných zdrojov s cieľom riešiť nové výzvy, a to navrhovaním nových vlastných zdrojov, ktoré okrem toku rozpočtových príjmov prinášajú aj ďalšie výhody,
  • zavádzanie rozmanitejších a odolnejších druhov vlastných zdrojov, ktoré priamo súvisia s právomocami, cieľmi a prioritami EÚ.

Podľa článku 311 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (právny základ rozhodnutia o vlastných zdrojoch) si Únia „zabezpečí prostriedky potrebné na dosiahnutie svojich cieľov a uskutočňovanie svojich politík.“ Pri zavádzaní nových vlastných zdrojov by mala venovať pozornosť i) ich transparentnosti, jednoduchosti a stabilite, ii) ich konzistentnosti s cieľmi politík EÚ, iii) ich vplyvu na konkurencieschopnosť a udržateľný rast a iv) ich spravodlivému rozdeleniu medzi členskými štátmi.

Od januára 2021 je ako nový zdroj príjmov do rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 zavedený vlastný zdroj z odpadu z plastových obalov, ktorý je príspevkom založeným na nerecyklovanom odpade z plastových obalov.

Ďalšie potenciálne nové zdroje príjmov

Komisia, Európsky parlament a Rada budú v nasledujúcich rokoch spoločne pracovať na zavedení nových vlastných zdrojov do rozpočtu EÚ. Keďže EÚ nemá právomoc vyberať dane, týmito zdrojmi pre európskych daňovníkov nevzniká nová daňová povinnosť. Existujúce daňové nástroje sú primárne využívané na vnútroštátnej úrovni, a preto sa zavedením nových kategórií vlastných zdrojov bude plne rešpektovať daňová suverenita členských štátov.

Možné nové zdroje príjmov:

ikona mechanizmus kompenzácie na hraniciach

Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach: Mechanizmom sa vymeriava daň na každý výrobok z krajiny mimo EÚ, ktorá nemá systém na obchodovanie s emisiami uhlíka, ako je EU ETS (pozri ďalej). Cieľom mechanizmu je upravovať cenu dovážaného tovaru tak, ako keby boli vyrobené v EÚ, a zabezpečiť tak spravodlivú súťaž pre európske podniky.

ikona digitálna daň

Digitálna daň: Digitálna daň by vyplývala z digitálnych hospodárskych činností, ktoré sú vo svojej podstate dematerializované a zisk vytvárajú najmä na základe nehmotného majetku. Digitálna daň by predstavovala riešenie neprimeranosti súčasných pravidiel dane z príjmov právnických osôb v oblasti digitálneho hospodárstva.

ikona systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS)

Vlastný zdroj založený na EU ETSsystéme EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) predstavuje trh EÚ s uhlíkom, prostredníctvom ktorého zariadenia (podniky) nakupujú alebo získavajú emisné kvóty. Kvóty podnikom umožňujú vypustiť rovnaké množstvo skleníkových plynov do maximálnej výšky zavedeného stropu, ktorý sa postupne znižuje. ETS sa priamo týka fungovania jednotného trhu a je kľúčovým nástrojom opatrení na úrovni EÚ na nákladovo efektívne znižovanie emisií skleníkových plynov.

Komisia okrem toho navrhne dodatočné nové vlastné zdroje, ktoré by mohli zahŕňať daň z finančných transakcií a finančný príspevok súvisiaci s podnikovým sektorom alebo nový spoločný základ dane z príjmov právnických osôb.

Príjmy z nových vlastných zdrojov zavedených po roku 2021 sa použijú na skoré vyplatenie pôžičiek v rámci nástroja NextGenerationEU.

OdboryOblasti