EU:s långtidsbudget för 2021–2027 utgör tillsammans med återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU det största stimulanspaketet hittills som finansierats genom EU-budgeten och är värt över 2,0 biljoner euro.

Paketet antogs efter en lång förhandlingsprocess. Processen startade med kommissionens förslag i maj 2018. Efter att coronapandemin hade drabbat EU lades ett andra förslag fram i maj 2020 för att se till att budgeten bättre kan stödja återhämtningen i EU. I det andra förslaget ingick också NextGenerationEU.

I juli 2020 godkände EU-ländernas stats- och regeringschefer långtidsbudgeten och NextGenerationEU efter förhandlingar som varade i fyra dygn. Den 10 november 2020 var en överenskommelse med Europaparlamentet också i hamn.

Det sista steget i processen ägde rum den 17 december 2020 då ministerrådet slutligen antog paketet för 2021–2027.

Efter den här processen och när alla andra regler och förordningar antagits eller ratificerats kunde människor både i och utanför EU den 1 januari 2021 börja söka bidrag och stöd.

Slutförhandlingar

Factsheet11 November 2020

EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures

Key figures and essential information on the 2021-2027 Multiannual Financial Framework and the temporary recovery instrument NextGenerationEU.

Europaparlamentets resolution den 23 juli 2020


Europeiska rådets slutsatser den 21 juli 2020

 

Den fleråriga budgetramen 2021–2027
Totala anslag per rubrik

  MFF NGEU TOTALT
1. Inre marknaden, innovation och digitalisering 149,5 11,5 161,0
2. Sammanhållning, resiliens och värden 426,7 776,5 1 203,2
3. Naturresurser och miljö 401,0 18,9 419,9
4. Migration och gränsförvaltning 25,7 25,7
5. Säkerhet och försvar 14,9 14,9
6. Grannskapet och omvärlden 110,6 110,6
7. Europeisk offentlig förvaltning 82,5 82,5
TOTALT 1 210,9 806,9 2 017,8
TOTALT i 2018 års priser 1 074,3 750,0 1 824,3

 

EU-budgeten handlar inte om och har aldrig handlat om att ge och ta. Alla är vinnare som är en del av den inre marknaden och tar sig an migrationens utmaningar och bekämpar terrorismen och klimatförändringarna tillsammans.

I den här budgeten kommer alla länder att få extra resurser för att finansiera återhämtningen av ekonomin och samhället efter coronakrisen.

För vissa program finns det dock förbestämda anslag för länderna.

Kommissionens förslag från maj 2020

I maj 2020 föreslog kommissionen en kraftfull, modern och omdanad långtidsbudget som fick extra kraft av det tillfälliga återhämtningsinstrumentet, NextGenerationEU. Målet är att reparera den omedelbara ekonomiska och sociala skada som coronapandemin orsakat och ge återhämtningen en skjuts och bereda väg för en bättre framtid för nästa generation.

Förslaget bygger på kommissionens förslag från 2018 och på de framsteg som gjorts i förhandlingarna mellan Europaparlamentet och rådet. För att återhämtningsplanen ska kunna genomföras effektivt och nå ut till alla i EU och våra partner i världen samlar kommissionen ett flertal instrument inom tre huvudområden.

Förslaget till EU:s nästa långtidsbudget ska ge kraft åt en rättvis samhällsekonomisk återhämtning, återställa och gjuta nytt liv i den inre marknaden, garantera rättvisa villkor och stödja angelägna investeringar – främst i den gröna och den digitala omställningen – som är en förutsättning för EU:s framtida välstånd och resiliens.

Enorma investeringar för att bygga upp och bygga nytt i EU

Pressmaterial

Pressmeddelande

Questions and Answers

Questions and Answers related to the MFF proposal and the sectoral programmes presented in May 2020.

Speeches

Speeches by President von der Leyen and European Commissioners on the proposals for the 2021-2027 EU long-term budget and sectoral programmes.

FactsheetMay 2020

MFF Factsheets

Factsheets on the Commission's proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.
FactsheetMay 2020

Sectoral factsheets

Factsheets on the sectoral programmes presented in May 2020 with the Commission's proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.

Dokument

May 2020

MFF Legislation

The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework and system of Own Resources.
May 2020

Sectoral legislation

The sectoral legislation governing the programmes of the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.

Kommissionens förslag från maj 2018

Läs mer om kommissionens förslag från maj 2018:

EU:s nästa långtidsbudget

AvdelningarPolitikområden