Długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027 w połączeniu z narzędziem NextGenerationEU służącym odbudowie gospodarki stanowi największy w historii pakiet stymulacyjny finansowany z budżetu UE, wynosi ponad 2,0 bln euro.

Uzgodniono go w procesie negocjacyjnym. Proces ten rozpoczął się wnioskiem Komisji z maja 2018 r. Po wybuchu pandemii koronawirusa w Europie, w maju 2020 r. przedstawiono drugi wniosek mający na celu zapewnienie, by budżet mógł lepiej wspierać odbudowę Europy. Drugi wniosek obejmował również NextGenerationEU.

W lipcu 2020 r., po zakończeniu trwających cztery dni i cztery noce negocjacji, szefowie państw i rządów UE zatwierdzili kolejny długoterminowy budżet i NextGenerationEU. 10 listopada 2020 r. porozumienie przypieczętował również Parlament Europejski.

Ostatni etap tego procesu miał miejsce 17 grudnia 2020 r., kiedy Rada Unii Europejskiej ostatecznie przyjęła pakiet stymulacyjny na lata 2021–2027.

W następstwie tego procesu oraz po przyjęciu lub ratyfikowaniu wszystkich dodatkowych odpowiednich przepisów i regulacji osoby zainteresowane w całej UE i poza nią mogą ubiegać się o finansowanie od 1 stycznia 2021 r.

Negocjacje końcowe

Factsheet11 November 2020

EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures

Key figures and essential information on the 2021-2027 Multiannual Financial Framework and the temporary recovery instrument NextGenerationEU.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 23 lipca 2020 r.


Konkluzje Rady Europejskiej z 21 lipca 2020 r.

 

Wieloletnie ramy finansowe 2021–2027
całkowite przydziały środków według działu

  WRF NextGenerationEU OGÓŁEM
1. Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa 149,5 11,5 161,0
2. Spójność, odporność i wartości 426,7 776,5 1 203,2
3. Zasoby naturalne i środowisko 401,0 18,9 419,9
4. Migracja i zarządzanie granicami 25,7 - 25,7
5. Bezpieczeństwo i obrona 14,9 - 14,9
6. Sąsiedztwo i świat 110,6 - 110,6
7. Europejska administracja publiczna 82,5 - 82,5
OGÓŁEM 1 210,9 806,9 2 017,8
OGÓŁEM, kwoty wyrażone w cenach z 2018 r. 1 074,3 750,0 1 824,3

 

Budżet UE nie polega i nigdy nie polegał na dawaniu i braniu. Wszyscy korzystają z uczestnictwa w jednolitym rynku, wspólnego stawiania czoła wyzwaniom związanym z migracją oraz zwalczania terroryzmu i przeciwdziałania zmianie klimatu.

W przypadku tego konkretnego budżetu każde państwo członkowskie zyska dodatkowe środki na sfinansowanie ożywienia gospodarczego i społecznego po kryzysie związanym z COVID-19.

W przypadku niektórych programów istnieją pule środków na poszczególne kraje. Informacje na ten temat są dostępne tutaj.

Wniosek Komisji z maja 2020 r.

W maju 2020 r. Komisja zaproponowała potężny, nowoczesny i odnowiony długoterminowy budżet UE, wzmocniony przez tymczasowe narzędzie służące odbudowie gospodarki NextGenerationEU, którego celem jest naprawienie bezpośrednich szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych pandemią koronawirusa, uruchomienie procesu odbudowy i przygotowanie lepszej przyszłości dla następnego pokolenia.

Wspomniany wniosek opiera się na wniosku Komisji z 2018 r. oraz uwzględnia znaczące postępy poczynione już w Parlamencie Europejskim i Radzie. Aby zapewnić skuteczną realizację planu odbudowy obejmującego swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców UE i naszych partnerów na całym świecie, Komisja uruchamia wiele różnych instrumentów, zorganizowanych wokół trzech filarów.

Proponowany budżet UE stanowić będzie siłę napędową sprawiedliwej odbudowy społeczno-gospodarczej, przyczyni się do naprawy i ożywienia jednolitego rynku, zagwarantuje równe warunki działania oraz wspierać będzie pilne inwestycje – w szczególności w transformację ekologiczną i cyfrową – które mają kluczowe znaczenie dla przyszłego dobrobytu i odporności Europy.

Bezprecedensowe inwestycje na rzecz przywrócenia koniunktury i odbudowy Europy

Materiały prasowe

Komunikat prasowy

Questions and Answers

Questions and Answers related to the MFF proposal and the sectoral programmes presented in May 2020.

Speeches

Speeches by President von der Leyen and European Commissioners on the proposals for the 2021-2027 EU long-term budget and sectoral programmes.

FactsheetMay 2020

MFF Factsheets

Factsheets on the Commission's proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.
FactsheetMay 2020

Sectoral factsheets

Factsheets on the sectoral programmes presented in May 2020 with the Commission's proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.

Dokumenty

May 2020

MFF Legislation

The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework and system of Own Resources.
May 2020

Sectoral legislation

The sectoral legislation governing the programmes of the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.

Wniosek Komisji z maja 2018 r.

Więcej informacji na temat wniosku Komisji przyjętego w maju 2018 r.:

Przyszły budżet UE

DepartamentyDziedziny