Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, σε συνδυασμό με το μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU, αποτελεί τη μεγαλύτερη δέσμη κινήτρων που έχει χρηματοδοτηθεί ποτέ μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ και είναι συνολικού ύψους άνω των 2.0 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Συμφωνήθηκε μετά από διαδικασία διαπραγματεύσεων. Η διαδικασία ξεκίνησε με πρόταση της Επιτροπής τον Μάιο του 2018. Αφότου η πανδημία του κορονοϊού έπληξε την Ευρώπη, ακολούθησε δεύτερη πρόταση τον Μάιο του 2020, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός θα μπορέσει να στηρίξει καλύτερα την ανάκαμψη της Ευρώπης. Η δεύτερη αυτή πρόταση περιλάμβανε επίσης το NextGenerationEU.

Τον Ιούλιο του 2020, μετά από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν τέσσερις ημέρες και νύχτες, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ ενέκριναν τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό και το NextGenerationEU. Στις 10 Νοεμβρίου 2020, η συμφωνία επισφραγίστηκε επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το τελευταίο βήμα της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2020, με την τελική έγκριση της δέσμης 2021-2027 από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά τη διαδικασία αυτή, και αφού εγκριθούν ή κυρωθούν όλοι οι πρόσθετοι σχετικοί κανόνες και κανονισμοί, οι πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Τελικές διαπραγματεύσεις

Factsheet11 November 2020

EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures

Key figures and essential information on the 2021-2027 Multiannual Financial Framework and the temporary recovery instrument NextGenerationEU.

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουλίου 2020


Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2020

 

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027
σύνολο κονδυλίων ανά τομέα

  ΠΔΠ NGEU ΣΥΝΟΛΟ
1. Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία 149,5 11,5 161,0
2. Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες 426,7 776,5 1 203,2
3. Φυσικοί πόροι και περιβάλλον 401,0 18,9 419,9
4. Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων 25,7 - 25,7
5. Ασφάλεια και άμυνα 14,9 - 14,9
6. Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος 110,6 - 110,6
7. Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση 82,5 - 82,5
ΣΥΝΟΛΟ 1 210,9 806,9 2 017,8
ΣΥΝΟΛΟ σε τιμές 2018 1 074,3 750,0 1 824,3

 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αφορά ούτε αφορούσε ποτέ το δούναι και λαβείν. Όλοι κερδίζουν από τη συμμετοχή τους στην ενιαία αγορά, την αντιμετώπιση της πρόκλησης της μετανάστευσης και την από κοινού καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της κλιματικής αλλαγής.

Όσον αφορά τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό, κάθε κράτος μέλος θα κερδίσει πρόσθετους πόρους για να χρηματοδοτήσει την οικονομική και κοινωνική του ανάκαμψη μετά την κρίση λόγω Covid-19.

Ωστόσο, για ορισμένα προγράμματα υπάρχουν κονδύλια ανά χώρα. Σχετικές πληροφορίες διατίθενται εδώ.

Πρόταση της Επιτροπής, Μάιος 2020

Τον Μάιο του 2020, η Επιτροπή πρότεινε έναν ισχυρό, σύγχρονο και ανανεωμένο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος θα ενισχυθεί με ένα προσωρινό μέσο ανάκαμψης έκτακτης ανάγκης, το NextGenerationEU, με στόχο την αποκατάσταση της άμεσης οικονομικής και κοινωνικής ζημίας που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, την εκκίνηση της ανάκαμψης και την προετοιμασία ενός καλύτερου μέλλοντος για την επόμενη γενιά.

Η πρόταση αυτή βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής του 2018 και στη σημαντική πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης, το οποίο απευθύνεται σε όλους στην ΕΕ και στους παγκόσμιους εταίρους μας, η Επιτροπή κινητοποιεί ένα ευρύ φάσμα μέσων τα οποία διαρθρώνονται γύρω από τρεις πυλώνες.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ θα πυροδοτήσει μια δίκαιη κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη και την ανασύνταξη και την αναζωογόνηση της ενιαίας αγοράς, θα εγγυάται ισότιμους όρους ανταγωνισμού και θα στηρίζει τις επείγουσες επενδύσεις —ιδίως στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση— οι οποίες είναι το κλειδί για τη μελλοντική ευημερία και ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Πρωτοφανείς επενδύσεις για την ανασύνταξη και την ανασυγκρότηση της Ευρώπης

Υλικό για τον Τύπο

Δελτίο Τύπου

Questions and Answers

Questions and Answers related to the MFF proposal and the sectoral programmes presented in May 2020.

Speeches

Speeches by President von der Leyen and European Commissioners on the proposals for the 2021-2027 EU long-term budget and sectoral programmes.

FactsheetMay 2020

MFF Factsheets

Factsheets on the Commission's proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.
FactsheetMay 2020

Sectoral factsheets

Factsheets on the sectoral programmes presented in May 2020 with the Commission's proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.

Έγγραφα

May 2020

MFF Legislation

The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework and system of Own Resources.
May 2020

Sectoral legislation

The sectoral legislation governing the programmes of the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.

Πρόταση της Επιτροπής, Μάιος 2018

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2018, βλέπε:

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον