Бюджетът на ЕС

Бюджетът на ЕС съчетава ресурси на европейско равнище. Чрез него се финансират не само приоритетите на ЕС, а и големи инфраструктурни и научноизследователски проекти. Той също така подпомага финансирането на действия в отговор на предизвикателства, излизащи извън пределите на ЕС, като пандемията от коронавирус, изменението на климата и заплахата от тероризъм.

Бюджетът на ЕС допълва националните бюджети на страните от Съюза: той предотвратява дублирането на усилия и се използва, когато е по-ефективно да се изразходват средства на равнище ЕС, отколкото на местно, регионално или национално равнище.

Бюджетът на ЕС е свързан и със солидарността — той дава възможност на Съюза да подкрепя икономическото развитие на по-малко богатите държави членки. Благодарение на този бюджет ЕС може да помага на държавите членки, засегнати от природни бедствия.

Солидарността означава също така подкрепа за съседните или други трети държави и оказване на помощ за подобряване на живота на техните граждани. Бюджетът на ЕС позволява на Съюза да запази и дори да засили ролята си на фактор от световно значение и да остане, заедно със своите държави членки, водещ световен донор на помощ за развитие и хуманитарна помощ.

Гледайте видеоклипа

Преодоляване на кризата с коронавируса

Европейската комисия предприе широк набор от мерки в отговор на кризата, причинена от пандемията от коронавирус, като например:

 • предоставяне на заеми в размер до 100 млрд. евро за схеми за краткосрочна заетост в рамките на програмата SURE
 • създаване на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса (CRII) и Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса плюс (CRII+), за да се даде възможност на държавите от ЕС да използват финансиране по линия на политиката на сближаване в подкрепа на секторите, изложени на най-голям риск от пандемията
 • подписване на договори с шест фармацевтични компании, за да се осигури достъп на хората до ваксини срещу COVID-19
 • мобилизиране на 2,7 млрд. евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа, за да се помогне на страните от ЕС да посрещнат непосредствените финансови разходи във връзка с пандемията
 • предоставяне на до 806,9 милиарда евро по текущи цени по линия на фонда за възстановяване NextGenerationEU, за да се подпомогне постигането на по-екологично, по-цифрово и по-устойчиво възстановяване

Действия на ЕС в отговор на пандемията от коронавирус

Всички имат полза от бюджета на ЕС

Бюджетът на ЕС не е и никога не е бил свързан с даване и вземане на пари. При него винаги става въпрос за обединяване на ресурси, за борба с общи предизвикателства и за създаване на добавена стойност за ЕС. Винаги става въпрос за това да се помогне на европейците да живеят по-добре.

Поради това е погрешно да се говори колко всяка страна от ЕС взема от бюджета и колко внася в него. В такъв случай не се вземат предвид ползите за държавите членки от единния пазар, нито се измерват бизнес възможностите, които политиката на сближаване — основната инвестиционна политика на ЕС — създава за предприятията от целия Съюз. ЕС има значителен принос към икономиките на държавите членки, но този принос напълно се пренебрегва при тези изчисления.

Според скорошни данни, изготвени през 2019 г., ползите за държавите членки от единния пазар надхвърлят 6 пъти техните вноски в бюджета на Съюза. Това означава възвръщаемост на инвестициите в съотношение 1 към 6. Съотношението между ползите и вноските е различно в отделните държави от ЕС, като някои държави членки се възползват в още по-голяма степен. Това е така, защото единният пазар дава достъп до 450 млн. потребители и създава възможности, които нито една държава от ЕС не може да предложи самостоятелно.

Вижте по-долу повече примери за това как бюджетът на ЕС е допринесъл за положителна промяна до момента и как това ще продължи през периода 2021—2027 г.

Засилване на научните изследвания и иновациите

Научните изследвания и иновациите са от ключово значение за използването на възможностите за растеж в бъдеще. Чрез програмата за научни изследвания „Хоризонт Европа“ ще продължи да се предоставя ценна подкрепа на най-добрите изследователи и новатори, за да се гарантира екологосъобразна, здравословна и устойчива Европа.

Европейските мисии имат за цел, например, до 2030 г. да бъде предотвратена смъртта на 3 млн. души от ракови заболявания, да се постигне неутралност по отношение на климата в 100 града, да се осигури добро състояние на океаните, моретата и вътрешните води, здравословни почви и храни, както и региони, устойчиви на изменението на климата.

Научни изследвания и иновации

План за инвестиции за Европа

От 2015 г. Европейският фонд за стратегически инвестиции е

 • подпомогнал над 8,5 милиона работни места
 • помогнал за осигуряването на енергия от възобновяеми източници за 10 млн. домакинства
 • помогнал за осигуряването на високоскоростен интернет за 15 млн. домакинства.

През периода 2021—2027 г., приемникът на Плана за инвестиции за Европа — InvestEU — ще продължи да подкрепя инвестициите в Европа.

InvestEU

Регионално развитие

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) ще

 • финансира подобрени здравни услуги в ЕС
 • подкрепя инвестициите в малки предприятия
 • подпомага намаляването на неравенствата между европейските региони
 • насърчава устойчивото развитие
 • подобрява достъпа до нови пазари за стоки, услуги и инвестиции
 • предоставя възможности за обществени поръчки за инфраструктура, информационни технологии, научноизследователска и развойна дейност

Регионална и селищна политика на ЕС

Селско стопанство и околна среда

През периода 2021—2027 г.

 • общата селскостопанска политика (ОСП) ще осигурява достъп до безопасна, висококачествена, питателна и разнообразна храна на достъпни цени и ще подпомага прехода към напълно устойчиво селско стопанство и развитие на селските райони.
 • програмата LIFE ще финансира проекти, насочени към подобряване на качеството на въздуха и опазване на растителни и животински видове, които понастоящем са застрашени.
 • новият Фонд за справедлив преход ще подпомага прехода към неутралност по отношение на климата чрез намаляване на въздействието на прехода в най-засегнатите региони.

Обща селскостопанска политика

Борба с тероризма 

В рамките на бюджета на ЕС фонд „Вътрешна сигурност“ ще бъде подсилен, за да спомогне за подобряване на капацитета на ЕС за справяне със заплахи за сигурността чрез:

 • обмен на информация
 • извършване на съвместни оценки на риска и разследвания
 • използване на общи технологии и обединяване на силите за справяне с общите заплахи

Освен това Европейският фонд за отбрана ще продължи да насърчава сътрудничеството в областта на отбраната между предприятия от сектора от всякаква величина.

Фонд „Вътрешна сигурност“

Справяне с предизвикателството на миграцията

Някои държави от ЕС са изложени в по-голяма степен на миграционен натиск в сравнение с други. През 2021—2027 г. подкрепата за укрепване на външните граници на ЕС се увеличава, за да се защити системата за предоставяне на убежище в рамките на Съюза. Държавите също така ще получат повече средства от ЕС, за да им се помогне да управляват по-добре миграцията към Съюза, например чрез Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex).

Фонд „Убежище и миграция“

СлужбиТеми