Is éard is buiséad bliantúil ann gné amháin de bhuiséad fadtéarmach an Aontais, lena socraítear na teorainneacha ar chaiteachas go ceann cúig bliana ar a laghad. Rianaíonn an chairt idirghníomhach seo na leithreasuithe a vótáladh le haghaidh thaobh an chaiteachais den bhuiséad.

Scrollaigh síos go dtí bun an leathanaigh le haghaidh treoirlínte mionsonraithe ar an dóigh leis an gcairt a úsáid agus leis na sonraí a íoslódáil. Is féidir teacht ar na doiciméid ar an mbuiséad bliantúil (glacadh, cur i bhfeidhm, agus cuntasaíocht agus tuairisciú) anseo freisin.An dóigh lena húsáid

Is féidir leat bliain airgeadais a roghnú ach an scagaire “Bliain airgeadais” a úsáid. Más mian leat céim ar leith den bhuiséad a fheiceáil, is féidir é a roghnú ach an scagaire “Céim an bhuiséid” a úsáid. Léiríonn sé radharc achoimrithe de na céimeanna buiséid. Mar shampla, an chéim “dréachtbhuiséad 2014.1”, ciallaíonn sé sin gurb é an chéad chéim sa bhuiséad le haghaidh 2014 atá sa dréachtbhuiséad.

Is féidir leat leibhéil éagsúla sonraí a roghnú ansin. Mar shampla, is féidir an méid a fheiceáil ar an leibhéal comhiomlánaithe is airde, is é sin ceannteideal an bhuiséid. Ar an dul céanna, is féidir leat níos mó sonraí a fheiceáil más rogha leat sin: an fo-cheannteideal, an clár, agus an leibhéal fochláir. Chun seo a dhéanamh, cliceáil ar an gcairt nó bain úsáid as an scagaire. D’fhéadfadh sé go nochtfaí catagóirí buiséid nach cláir iad, cuir i gcás “Pinsin”, faoin gcatagóir “Clár”. Socraíodh mar sin é chun an nascleanúint a éascú, agus ní hionann é agus a rá gur clár iad “Pinsin”.

Más mian leat céimeanna buiséid a chur i gcomparáid lena chéile, roghnaigh roinnt céimeanna buiséid tríd an scagaire “Céimeanna buiséid” a úsáid laistigh den bhliain airgeadais chéanna. Is féidir leat a mhacasamhail de chomparáid a dhéanamh thar bhlianta airgeadais.

Is féidir leat na sonraí a íoslódáil ó do rogha reatha ach an cnaipe “Íoslódáil na sonraí roghnaithe” a úsáid. Is féidir leat an tacar sonraí ar fad a íoslódáil thíos, chomh maith.

Íoslódáil

ÍoslódáilXLSX - 1.6 MB

Eolas maidir le saolré an bhuiséid bhliantúil

Timpeall trí bliana atá i saolré bhuiséad bliantúil an Aontais. Is iad na hinstitiúidí buiséadacha (an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa, agus an Chomhairle) a ullmhaíonn, a phléann agus a ghlacann an buiséad bliantúil (nós imeachta an bhuiséid bhliantúil) sa bhliain airgeadais (n-1) sula gcuirtear i bhfeidhm é, i gcomhréir le prionsabal na bliantúlachta. Ansin, déantar é a leasú agus a chur i bhfeidhm i rith na bliana airgeadais (n). Déantar níos mó den chur i bhfeidhm agus den tuairisciú sna blianta airgeadais as sin amach (n+1).

Léiríonn an chairt idirghníomhach 10 gcinn de chéimeanna buiséid a d’fhéadfadh a bheith ann: an dréachtbhuiséad, an seasamh ón gComhairle, litreacha leasaitheacha, an seasamh ón bParlaimint, an dara dréachtbhuiséad, an buiséad atá glactha, agus an buiséad a bhfuil buiséid leasaitheacha san áireamh leis. Is léiriú achoimrithe é seo ar nós imeachta an bhuiséid bhliantúil chun an nascleanúint a éascú. Mura dtaispeántar céim buiséid, ciallaíonn sé sin nach mbaineann an chéim sin leis an mbliain atá roghnaithe.

Tagraíonn na méideanna do leithreasuithe faoi chomhair gealltanas agus do leithreasuithe íocaíochta, ina milliún euro, de réir bliain airgeadais. D’fhonn an nascleanúint a éascú, níor cuireadh roinnt gnéithe san áireamh san amharcléiriú (e.g. ionstraimí speisialta, corrlaigh bhuiséid), ach is féidir teacht orthu sin agus an tacar sonraí á íoslódáil.

Is chun críoch léirithe amháin atá an struchtúr agus méideanna. Aon tagairt fhoirmiúil a dhéantar d’eolas buiséadach, is do dhoiciméid agus tuairiscí oifigiúla buiséid is ceart í a dhéanamh.