Ako sa prijímajú rozhodnutia

Ako sa prijímajú rozhodnutia

Politiky a právne predpisy EÚ sa dôsledne navrhujú tak, aby boli prínosom pre občanov, podniky a iné zainteresované strany v EÚ. V závislosti od úrovne politického významu rozhodne Komisia o iniciatíve buď počas týždenných zasadnutí kolégia komisárov ústnym konaním, alebo písomným postupom.

Rozhodovanie na pravidelných týždenných zasadnutiach

Rozhodovanie na pravidelných týždenných zasadnutiach

Komisia zasadá každý týždeň, aby prediskutovala pálčivé politické záležitosti a schválila návrhy, ktoré sa prijímajú ústnym postupom.