Ako sa prijímajú rozhodnutia

Politiky a právne predpisy EÚ sa dôsledne navrhujú tak, aby boli prínosom pre občanov, podniky a iné zainteresované strany v EÚ. V závislosti od úrovne politického významu rozhodne Komisia o iniciatíve buď počas týždenných zasadnutí kolégia komisárov ústnym konaním, alebo písomným postupom.

Rozhodovanie na pravidelných týždenných zasadnutiach

Komisia zasadá každý týždeň, aby prediskutovala pálčivé politické záležitosti a schválila návrhy, ktoré sa prijímajú ústnym postupom.