Как се вземат решенията

Политиките и законодателството на ЕС се разработват внимателно, за да бъдат от полза за гражданите, предприятията и останалите заинтересовани страни в ЕС. В зависимост от равнището на политическо значение за дадена инициатива се взема решение от Комисията по време на седмичните заседания на комисарите, като се използва устна или писмена процедура.

Вземане на решения по време на седмичните заседания

Комисията заседава веднъж седмично, обсъжда политически чувствителни въпроси и приема предложения, които трябва да бъдат договорени по устната процедура.