Komisia pripraví opatrenia

Pred tým, ako Komisia navrhne novú politiku alebo právny predpis:

Občania môžu navrhovať nové politiky alebo právne predpisy EÚ prostredníctvom európskej iniciatívy občanov.

Ako sa stanovujú priorityPracovný programChcete dostávať informácie o nových plánoch realizácie a verejných konzultáciách?Vyjadrite svoj názor a zapojte sa do verejnej konzultácieRegister expertných skupín 

Komisia rozhodne

Keď sa text návrhu sfinalizuje, pričom sa zohľadnia všetky pripomienky prijaté v rámci iniciatívy, predloží sa na konzultáciu medzi útvarmi Komisie. Konzultuje sa so všetkými príslušnými útvarmi. 

V závislosti od úrovne politického významu schváli Komisia iniciatívu zameranú na vypracovanie novej politiky alebo právneho predpisu buď počas týždenných zasadnutí kolégia komisárov ústnym konaním, alebo písomným postupom.

Ústne konanie pozostáva z diskusie komisárov a ich dohody o iniciatíve. 

Komisári však môžu svoj súhlas s novou iniciatívou vyjadriť aj ináč, a to prostredníctvom písomného postupu. Ten sa môže použiť len po dohode právneho oddelenia s útvarmi, s ktorými sa konzultovalo počas fázy plánovania a návrhov.

Finalizované znenie iniciatívy

V závislosti od povahy aktu, ktorý sfinalizovala Komisia, sa text iniciatívy môže zaslať Európskemu parlamentu a Rade, ako aj stranám, ktorým je určený, napríklad členským štátom EÚ. Môže sa zverejniť aj v Úradnom vestníku EÚ.

Ďalšie informácie o rokovacom poriadku Komisie

Keď je potrebné legislatívne opatrenie

Ak Komisia rozhodne o tom, že je potrebné legislatívne opatrenie, iniciatíva ešte predtým, než sa oficiálne stane právnym predpisom EÚ, prejde niekoľkými fázami. Väčšina právnych predpisov EÚ sa prijíma takzvaným riadnym legislatívnym postupom, ktorého súčasťou sú Európsky parlament a Rada ako spoluzákonodarcovia.

Prečítajte si viac o krokoch, ktorými prechádza iniciatíva počas legislatívneho procesu EÚ, alebo vyjadrite svoj názor/pripomienky k novým iniciatívam Komisie.

Komisia monitoruje a presadzuje

Komisia monitoruje, či členské štáty uplatňujú právne predpisy EÚ riadnym spôsobom (vrátane ich transpozície do vnútroštátneho právneho poriadku), a v opačnom prípade môže iniciovať konanie vo veci porušenia povinnosti. Spoločnosti musia dodržiavať právne predpisy EÚ týkajúce sa hospodárskej súťaže a ak ich porušia, napríklad vytvorením kartelu, môže Komisia prípad prešetriť a uložiť pokutu.

Predkladanie sťažností

Ak sa domnievate, že krajiny EÚ alebo spoločnosti v EÚ nesprávne uplatňujú právo EÚ, môžete predložiť sťažnosť.

Komisia hodnotí a zlepšuje

V záujme zlepšovania politík a právnych predpisov Komisia neustále uskutočňuje hodnotenia, aby sa ciele týchto politík a predpisov dosahovali čo najúčinnejším a najefektívnejším spôsobom.

REFIT – jednoduchšie právne predpisy EÚ a ich menej nákladné dodržiavanie

Plánovanie hodnotení

Pripravované hodnotenia sa oznamujú verejnosti prostredníctvom plánov hodnotenia.

Plánované hodnotenia od roku 2017