Plany Komisji

Zanim Komisja zaproponuje nową strategię polityczną lub przepis prawny:

Obywatele mogą proponować nowe strategie lub przepisy w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Jak ustalane są priorytety?Program pracSubskrybuj powiadomienia o nowych planach działania i konsultacjach publicznychWyraź swoją opinię – weź udział w konsultacjach publicznychWyszukaj grupy eksperckie 

Decyzje Komisji

Po uwzględnieniu uwag zebranych na temat danej inicjatywy sporządzany jest projekt tekstu, który trafia do konsultacji pomiędzy służbami Komisji. Uczestniczą w nich wszystkie departamenty zainteresowane inicjatywą. 

W zależności od wagi politycznej danej inicjatywy, nowa strategia lub akt prawny są przyjmowane przez Komisję w ramach procedury ustnej podczas cotygodniowych posiedzeń komisarzy lub w ramach procedury pisemnej.

Procedura ustna oznacza dyskusję i wyrażenie zgody na inicjatywę przez komisarzy. 

Komisarze mogą również wyrazić zgodę na nową inicjatywę pisemnie, w ramach procedury pisemnej. Można z niej skorzystać wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody służby prawnej i innych departamentów, z którymi konsultowano się na etapie planowania i proponowania danej inicjatywy.

Gotowa inicjatywa

W zależności od rodzaju dokumentu przyjętego przez Komisję jego tekst może zostać przesłany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, a także jego adresatom, na przykład państwom członkowskim UE. Tekst może również zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat regulaminu wewnętrznego Komisji

Potrzeba przyjęcia aktów ustawodawczych

Jeżeli Komisja uzna, że potrzebne jest przyjęcie aktu ustawodawczego, inicjatywa musi przejść przez szereg etapów, zanim oficjalnie stanie się prawem UE. Większość przepisów prawnych UE jest przyjmowana w drodze tak zwanej zwykłej procedury ustawodawczej z udziałem Parlamentu Europejskiego i Rady jako współprawodawców.

Dowiedz się więcej o poszczególnych etapach unijnej procedury stanowienia prawa lub podziel się uwagami na temat nowych inicjatyw Komisji.

Komisja monitoruje i egzekwuje

Komisja czuwa nad tym, by państwa członkowskie właściwie stosowały przepisy unijne (i aby transponowały je do prawa krajowego). Jeśli tak nie jest, Komisja może wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Przedsiębiorstwa muszą przestrzegać z kolei przepisów unijnego prawa konkurencji. Jeśli je naruszą, na przykład tworząc kartele, Komisja może przeprowadzić dochodzenie i w efekcie nałożyć na nie grzywnę.

Złóż skargę

Jeżeli uważasz, że dany kraj UE lub firma z UE nieprawidłowo stosują przepisy unijne, możesz złożyć skargę.

Komisja ocenia i udoskonala

Komisja stale przeprowadza ocenę strategii politycznych i przepisów, tak aby móc je ulepszyć po to, by realizowały wyznaczone cele w możliwie najskuteczniejszy sposób.

REFIT – Uproszczenie prawa UE i zmniejszenie jego kosztów

Plan ocen

Planowane oceny są ogłaszane do wiadomości publicznej w poświęconych im planach działań.

Zaplanowane oceny od 2017 r.