De Commissie maakt plannen

Voordat de Commissie nieuw beleid of nieuwe wetgeving voorstelt,

Burgers kunnen via een Europees burgerinitiatief nieuw EU-beleid of wetgeving voorstellen.

Hoe de prioriteiten worden bepaaldWerkprogrammaBlijf op de hoogte van nieuwe routekaarten en openbare raadplegingenGeef uw mening: doe mee aan een openbare raadplegingDeskundigengroepen zoeken 

De Commissie besluit

Heeft de Commissie alle input over haar initiatief verwerkt en is haar ontwerp definitief, dan dient zij het in voor "overleg tussen de diensten". Dit houdt in dat alle betrokken departementen worden geraadpleegd. 

Afhankelijk van het politieke belang stelt de Commissie een wets- of beleidsinitiatief vast, hetzij tijdens haar wekelijkse vergadering via de mondelinge procedure, hetzij via de schriftelijke procedure.

De mondelinge procedure houdt in dat de Commissieleden debatteren over een initiatief alvorens er mee in te stemmen (of niet). 

In plaats daarvan kunnen zij ook in een schriftelijke procedure hun toestemming geven. Dit laatste kan alleen als de juridische dienst en alle eerder bij het initiatief betrokken departementen hiermee instemmen.

Het definitieve initiatief

Naargelang de aard van de handeling die de Commissie heeft vastgesteld, wordt het initiatief voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad, en aan de partijen waarvoor het bestemd is, bijvoorbeeld de EU-lidstaten. Het kan dan ook bekendgemaakt worden in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer over het  Reglement van orde van de Commissie.

Wanneer wetgeving nodig is

Als de Commissie besluit dat wettelijke maatregelen noodzakelijk zijn, moet het initiatief verschillende stappen doorlopen voordat het officieel EU-wetgeving wordt. De meeste EU-wetten worden aangenomen via de gewone wetgevingsprocedure waarbij het Europees Parlement en de Raad als medewetgevers optreden.

Lees meer over de stappen van een initiatief in de wetgevingsprocedure van de EU of geef uw mening over nieuwe initiatieven van de Commissie.

De Commissie controleert en handhaaft

De Commissie gaat na of de lidstaten de EU-wetgeving correct toepassen (en omzetten in hun nationale wetgeving) en kan een inbreukprocedure inleiden als dat niet het geval is. Bedrijven moeten de EU-regels over concurrentie naleven. Als zij dat niet doen en bijvoorbeeld een kartel vormen, kan de Commissie een onderzoek instellen en boetes opleggen.

Een klacht indienen

Als u denkt dat een EU-land of -bedrijf de EU-wetgeving niet correct toepast, kunt u een klacht indienen.

De Commissie evalueert en stuurt bij

De Commissie voert voortdurend evaluaties uit om haar beleid en de wetgeving bij te sturen, zodat de doelstellingen ervan zo efficiënt en doeltreffend mogelijk worden bereikt.

REFIT: EU-wetgeving eenvoudiger en goedkoper

Planning van evaluaties

Geplande evaluaties worden bekendgemaakt via routekaarten.

Geplande evaluaties vanaf 2017