Suunnittelu

Ennen kuin komissio ehdottaa uutta toimintapolitiikkaa tai lakia, se

Kansalaiset voivat eurooppalaisella kansalaisaloitteella tehdä EU:lle sen toimintapolitiikkaa tai lainsäädäntöä koskevia ehdotuksia.

Painopisteiden asettaminen Työohjelma Tilaa ajantasaista tietoa uusista etenemissuunnitelmista ja julkisista kuulemisista Kerro mielipiteesi ja osallistu julkiseen kuulemiseen Haku asiantuntijaryhmien rekisteristä 

Päätökset

Kaikki ehdotuksesta saatu palaute otetaan huomioon ja tekstiluonnos viimeistellään. Sen jälkeen se lähetetään komission sisäiseen kuulemiseen, johon kaikki asiaan liittyvät osastot osallistuvat. 

Uusi toimintapolitiikka- tai lakialoite hyväksytään sen poliittisesta painoarvosta riippuen joko komissaarien viikkokokouksessa suullisella menettelyllä tai kokousten ulkopuolisella kirjallisella menettelyllä.

Suullisessa menettelyssä komissaarit keskustelevat aloitteesta ja hyväksyvät sen kokouksessaan. 

Komissaarit voivat myös antaa aloitteelle kirjallisen hyväksyntänsä kirjallisessa menettelyssä. Tämä voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun oikeudellinen yksikkö ja kaikki suunnittelu- ja ehdotusvaiheessa kuullut yksiköt ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Viimeistelty aloite

Komission viimeistelemän aloitteen luonteesta riippuen se voidaan lähettää Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä niille, joita aloite koskee, esimerkiksi EU-maille. Se voidaan myös julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Lue lisää komission työjärjestyksestä

Milloin uutta lainsäädäntöä tarvitaan

Jos komissio katsoo, että uusi lainsäädäntö on tarpeen, sen tekemä aloite käy läpi useita vaiheita ennen kuin siitä tulee virallisesti EU-laki. Useimmat EU-lait hyväksytään nk. tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, jossa muina lainsäätäjinä ovat Euroopan parlamentti ja neuvosto.

Lue lisää aloitteen käsittelystä EU:n lainsäädäntöprosessissa tai anna palautetta komission uusista aloitteista.

Täytäntöönpanon seuranta

Komissio valvoo, että EU-maat soveltavat EU-lainsäädäntöä asianmukaisesti. Jos EU-maa ei esimerkiksi saata lakia osaksi kansallista lainsäädäntöään, komissio voi käynnistää rikkomusmenettelyn. Yritysten on noudatettava esimerkiksi EU:n kilpailulainsäädäntöä. Jos ne rikkovat sitä ja esimerkiksi muodostavat kartelleja, komissio voi määrätä sakkoja.

Kantelut

Jos jokin EU-maa tai yritys ei sovella EU-lainsäädäntöä asianmukaisesti, asiasta voi tehdä kantelun.

Arviointi- ja kehitystyö

Euroopan komissio arvioi jatkuvasti strategioitaan ja säädöksiään, jotta tavoitteisiin voitaisiin päästä mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti.

REFIT – EU-lainsäädännön keventäminen

Arviointien suunnittelu

Tulevista arvioinneista tiedotetaan arviointien etenemissuunnitelmissa.

Suunnitellut arvioinnit vuodesta 2017 alkaen