Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμματίζει

Προτού υποβάλει πρόταση για μια νέα πολιτική ή νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Οι πολίτες μπορούν να προτείνουν νέες ευρωπαϊκές πολιτικές ή νομοθεσία μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Πώς καθορίζονται οι προτεραιότητεςΠρόγραμμα εργασίαςΕνημερωθείτε για τους νέους χάρτες πορείας και τις νέες δημόσιες διαβουλεύσεις Πείτε μας τη γνώμη σας και πάρτε μέρος σε μια δημόσια διαβούλευση Αναζητήστε ομάδες εμπειρογνωμόνων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει

Μόλις ολοκληρωθεί το σχέδιο κειμένου, αφού έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι απόψεις που υποβλήθηκαν σχετικά με πρωτοβουλία, υποβάλλεται για διυπηρεσιακή διαβούλευση. Ζητείται η γνώμη όλων των αρμοδίων τμημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ανάλογα με τον βαθμό πολιτικής σημασίας της, μια πρωτοβουλία για μια νέα πολιτική ή νομοθεσία συμφωνείται στο επίπεδο της Επιτροπής είτε με την προφορική διαδικασία, κατά τις εβδομαδιαίες συνεδριάσεις των επιτρόπων, είτε με γραπτή διαδικασία.

Η προφορική διαδικασία περιλαμβάνει συζήτηση και συμφωνία σχετικά με την πρωτοβουλία εκ μέρους των επιτρόπων. 

Εναλλακτικά, οι επίτροποι μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για μια νέα πρωτοβουλία εγγράφως, μέσω της γραπτής διαδικασίας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη της νομικής υπηρεσίας και όλων των υπηρεσιών των οποίων ζητείται η γνώμη κατά τα στάδια του σχεδιασμού και της διαμόρφωσης της πρότασης.

Ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας

Ανάλογα με τη φύση της νομικής πράξης που προτείνει η Επιτροπή, το κείμενο της πρωτοβουλίας μπορεί να διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και σε εκείνους για τους οποίους προορίζεται, όπως π.χ. τα κράτη μέλη της ΕΕ. Μπορεί επίσης να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό της Επιτροπής

Όταν είναι αναγκαία η λήψη νομοθετικών μέτρων

Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι είναι αναγκαία η λήψη νομοθετικών μέτρων, η πρωτοβουλία θα πρέπει να περάσει από μια σειρά σταδίων μέχρις ότου γίνει επίσημα νόμος της ΕΕ. Οι περισσότερες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ θεσπίζονται με τη λεγόμενη συνήθη νομοθετική διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως συννομοθέτες.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα στάδια από τα οποία περνά μια πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ, ή διατυπώστε σχόλια για νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί και μεριμνά για την εφαρμογή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί κατά πόσον τα κράτη μέλη εφαρμόζουν σωστά το δίκαιο της ΕΕ (π.χ. «μεταφορά» της στην εθνική νομοθεσία) και μπορεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει εάν δεν το πράξουν. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν τις ευρωπαϊκές διατάξεις περί ανταγωνισμού. Σε περίπτωση που τις παραβιάζουν, π.χ. δημιουργώντας καρτέλ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διεξαγάγει σχετική έρευνα και να τους επιβάλει πρόστιμα.

Υποβολή καταγγελίας

Εάν θεωρείτε ότι μια χώρα ή επιχείρηση της ΕΕ δεν εφαρμόζει σωστά το ενωσιακό δίκαιο μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί και βελτιώνει

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε συνεχείς αξιολογήσεις, ώστε να βελτιώνει τις ευρωπαϊκές πολιτικές και νόμους για να επιτυγχάνουν τους στόχους τους με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

REFIT - Για μια απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή ευρωπαϊκή νομοθεσία

Προγραμματισμός αξιολογήσεων

Οι μελλοντικές αξιολογήσεις ανακοινώνονται με την έκδοση χαρτών πορείας.

Προγραμματιζόμενες αξιολογήσεις από το 2017 και μετά