Комисията планира

Когато Комисията възнамерява да предложи нова политика или законодателство, тя:

Гражданите могат да представят предложения за нови политики или законодателство на ЕС благодарение на Европейската гражданска инициатива.

Как се определят приоритетите Работна програма Актуална информация за нови пътни карти и обществени консултации Споделете мнението си и участвайте в обществена консултация Търсене на експертни групи 

Комисията решава

След като проектът на текста бъде финализиран, вземайки предвид всички мнения, получени във връзка с инициативата, той се представя за междуведомствена консултация. Консултират се всички служби, имащи отношение по темата. 

В зависимост от политическата значимост на инициативата за нова политика или законодателство тя се одобрява от Комисията по време на седмичните заседания на комисарите, като се използва устна или писмена процедура.

Устната процедура включва обсъждане и одобрение на инициативата от комисарите. 

В други случаи комисарите могат да дадат съгласие за нова инициатива в писмена форма, като използват писмената процедура. Това става само след съгласието на правната служба и службите, консултирани на етапите на планиране и предлагане.

Финализираната инициатива

В зависимост от естеството на финализирания от Комисията акт текстът на инициативата може да бъде изпратен на Европейския парламент и на Съвета, както и до тези, за които е предназначен, например страните от ЕС. Може също така да бъде публикуван в Официален вестник на ЕС.

Научете повече за процедурния правилник на Комисията

Кога е необходимо законодателно действие

Ако Комисията реши, че е необходимо законодателно действие, инициативата преминава през няколко етапа преди официално да се превърне в закон на ЕС. Повечето закони на ЕС се приемат чрез обикновена законодателна процедура, в която Европейският парламент и Съветът участват като съзаконодатели.

Научете повече за стъпките, през които преминава дадена инициатива по време на законодателния процес, или дайте вашето мнение за нови инициативи на Комисията.

Комисията следи и прилага правото

Комисията следи дали страните членки прилагат европейското законодателство правилно (включително неговото въвеждане в националното законодателство). В противен случай тя може да предприеме производство за установяване на нарушение. Предприятията трябва да спазват конкурентното право на ЕС, а ако нарушават неговите разпоредби, например чрез образуване на картели, Комисията може да проведе разследване и да им наложи глоби.

Подаване на жалба

Ако смятате, че дадена европейска държава или предприятие не прилагат правилно правото на Съюза, можете да подадете жалба.

Комисията прави оценки и подобрения

Комисията непрекъснато прави оценки, за да подобри политиките и законодателството и те да постигнат целите си възможно най-ефикасно и ефективно.

REFIT – Опростяване на законодателството на ЕС и намаляване на свързаните с него разходи

Планиране на оценките

Обществеността получава информация за предстоящите оценки чрез пътни карти за оценките.

Планирани оценки след 2017 г.