Tedenske seje komisarjev

Po notranjih pravilih Evropske komisije se mora kolegij komisarjev, ki ga sestavlja 28 komisarjev, sestati najmanj enkrat tedensko. Ta tedenski postopek odločanja imenujemo ustni postopek.

Komisarji se sestanejo vsako sredo dopoldne v Bruslju. Samo med plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta v Strasbourgu je seja v torek.

Poleg redne tedenske seje lahko predsednik Komisije skliče tudi izredno sejo, kadar to zahtevajo okoliščine. Na teh izrednih sejah komisarji razpravljajo o določenem vprašanju ali o odzivu na posamezen dogodek. 

Dnevni red sej Komisije

Dnevni red seje, določi ga predsednik Komisije, se tesno navezuje na letni delovni program Komisije. Posamezno točko na dnevnem redu predstavi komisar, ki je pristojen za zadevno področje. Odločitev o zadevni točki nato sprejmejo kolektivno vsi navzoči komisarji.

Dnevni red sej Komisije
Predvidene točke za prihodnje seje Komisije

Skupno odločanje

Komisija deluje skupno kot kolegij. To pomeni, da kolegij komisarjev sprejema odločitve kolektivno in za sprejete odločitve odgovarja Evropskemu parlamentu. Glas vsakega izmed 28 komisarjev ima pri odločanju enako težo in vsi komisarji so enako odgovorni za sprejete odločitve.

Kolektivno odločanje zagotavlja:

  • kakovost sprejetih odločitev, saj mora vsak komisar podati svoje mnenje o vsakem predlogu
  • neodvisnost institucije, saj pri odločanju ni pristranskih političnih pritiskov
  • skupno prevzemanje odgovornosti vseh komisarjev, tudi kadar je posamezna odločitev sprejeta z večinskim glasovanjem

Kolegij lahko o posameznih vprašanjih odloča tudi z glasovanjem. V tem primeru je odločitev sprejeta, če zanjo glasuje večina članov kolegija (15 komisarjev od 28). Vsak komisar ima en glas, glasuje lahko samo osebno.

Udeležba na sejah

Komisarji se morajo udeležiti vseh sej kolegija. Če se seje iz kakršnegakoli vzroka ne morejo udeležiti, morajo o tem pravočasno obvestiti predsednika Komisije. Vsaka odsotnost na seji kolegija mora biti omejena na izredne okoliščine in utemeljena. 

Poročila o tedenskih sejah

O vsaki seji kolegija pripravijo pisno poročilo in ga objavijo na spletišču. 

Poročila o tedenskih sejah

Pobude Komisije

Komisija ima pravico dajati zakonodajne pobude. Ko kolegij komisarjev kolektivno sprejme zakonodajni predlog, se začne naslednja stopnja zakonodajnega postopka. Zakonodajni predlog največkrat pošljejo v obravnavo v Evropski parlament, ki predlog preuči in sprejme (to je redni zakonodajni postopek, imenovan tudi soodločanje).

Istočasno o predlogu razpravljajo nacionalni parlamenti držav članic EU, ki dajo o njem svoje mnenje in potrdijo, da je ukrepanje na ravni EU za zadevno vprašanje učinkovitejša rešitev od regionalnega ali lokalnega ukrepanja.