Komisāru sanāksmes reizi nedēļā

Saskaņā ar Komisijas iekšējiem noteikumiem komisāru kolēģijai, kurā ietilpst visi 28 komisāri, ir jātiekas vismaz reizi nedēļā. Šo lēmumu pieņemšanas procedūru, kas notiek ik nedēļu, sauc par mutisko procedūru.

Komisāri satiekas katru trešdienas rītu Briselē. Tomēr, kad Strasbūrā notiek Eiropas Parlamenta plenārsēdes, sanāksmes rīko otrdienā.

Papildus iknedēļas sanāksmēm Komisijas priekšsēdētājs var arī sasaukt Komisijas ārkārtas sanāksmes, ja ir tāda vajadzība. Tajās apspriež kādu konkrētu tematu vai notikumu. 

Komisijas sanāksmju darba kārtība

Visu sanāksmju darba kārtību nosaka Komisijas priekšsēdētājs, un tā ir cieši saistīta ar Komisijas gada darba programmu. Ar katru darba kārtības punktu iepazīstina komisārs, kurš atbild par attiecīgo jomu. Tad visi klātesošie komisāri par to pieņem kolektīvu lēmumu.

Komisijas sanāksmju darba kārtība
Turpmāko Komisijas sanāksmju darba kārtības punkti

Kolektīva lēmumu pieņemšana

Komisija strādā atbilstīgi kolektīvas atbildības principam. Lēmumus kopīgi pieņem komisāru kolēģija, un par tiem tā atbild Eiropas Parlamentam. Katram no 28 komisāriem ir vienāda ietekme lēmumu pieņemšanas procesā, un par pieņemtajiem lēmumiem viņi visi ir vienlīdz atbildīgi.

Kolektīvas atbildības princips garantē:

  • pieņemto lēmumu kvalitāti, jo par katru priekšlikumu jāapspriežas ar visiem komisāriem;
  • institucionālu neatkarību, jo lēmumus pieņem bez partiju spiediena;
  • to, ka visi komisāri uzņemas politisko atbildību, — pat tad, ja lēmumi pieņemti ar balsu vairākumu.

Kolēģija var pieņemt lēmumus arī balsojot. Šajā gadījumā par labu lēmumam ir jānobalso komisāru vairākumam (15 no 28), lai tas būtu pieņemts. Katram komisāram ir viena balss, un balsot drīkst tikai klātesoši komisāri.

Dalība sanāksmēs

Komisāriem ir jāpiedalās visās kolēģijas sanāksmēs. Ja viņiem kādu iemeslu dēļ nākas kavēties, komisāriem laicīgi par to jāinformē priekšsēdētājs. Kolēģijas sanāksmēs nepiedalīties drīkst tikai izņēmuma gadījumos, un ir jābūt pamatotam iemeslam. 

Ziņojumi par iknedēļas sanāksmēm

Par katru kolēģijas sanāksmi sagatavo un tīmeklī publicē rakstisku ziņojumu. 

Ziņojumi par iknedēļas sanāksmēm

Iniciatīvas, par kurām vienojusies Komisija

Komisijai ir tiesības izrādīt iniciatīvu likumdošanas jomā. Kolīdz kolēģija ir kolektīvi pieņēmusi tiesību akta priekšlikumu, tas nonāk nākamajā likumdošanas procesa posmā. Vairumā gadījumu to pārsūta Eiropas Parlamentam izskatīšanai un pieņemšanai (saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, kuru sauc arī par koplēmuma procedūru).

Arī ES dalībvalstu parlamenti tiek aicināti sniegt atzinumu par priekšlikumu un apstiprināt, ka ir lietderīgāk attiecīgo problēmu risināt ES, nevis reģionālā vai vietējā līmenī.