Седмичните заседания на комисарите

Съгласно вътрешните правила на Комисията Колегиумът на членовете на Комисията, съставен от 28 комисари, трябва да заседава поне веднъж седмично. Тази ежеседмична процедура за вземане на решения се нарича устна процедура.

На практика комисарите се срещат всяка сряда сутрин в Брюксел. Но по време на пленарните сесии на Европейския парламент в Страсбург заседанието се провежда във вторник.

Освен седмичните заседания председателят на Комисията може да свика извънредни заседания, когато обстоятелствата го изискват. Те се провеждат, за да се обсъди определена тема или в отговор на определено събитие. 

Дневен ред на заседанията на Комисията

Дневният ред на всяко заседание се определя от председателя на Комисията и е тясно свързан с годишната работна програма на Комисията. Всяка точка от дневния ред се представя от комисаря, отговарящ за съответната област. Общо решение по тази точка се взема от всички присъстващи членове на Комисията.

Дневен ред на заседанията на Комисията
Теми, предвидени за бъдещите заседания на Комисията

Колективно вземане на решения

Комисията функционира съгласно принципа на колегиалност. Решенията се вземат съвместно от колегиума на комисарите, който отговаря пред Европейския парламент за взетите решения. Всеки от 28-те комисари има еднаква тежест в процеса на вземане на решения и носи равна отговорност за взетите решения.

Колегиалността гарантира:

  • качеството на взетите решения, защото по всеки въпрос трябва да се търси мнението на всеки един от комисарите
  • институционалната независимост, тъй като решенията се вземат без натиск
  • споделянето на политическата отговорност от всички комисари, дори когато решенията се постигат с мнозинство

Колегиумът може също да вземе решение по някои въпроси чрез гласуване. В този случай, за да бъде прието дадено решение, мнозинството от членовете на колегиума (15 от 28) трябва да гласува в негова подкрепа. Всеки член на комисията има 1 глас и може да гласува само лично.

Участие в заседания

Членовете на Комисията са длъжни да участват във всички заседания на колегиума. Ако са възпрепятствани поради каквато и да било причина, членовете трябва да уведомят председателя навреме. Отсъствията от срещите на колегиума следва да бъдат ограничени до изключителни обстоятелства и за тях да има сериозна причина. 

Доклади за седмичните заседания

Писмен доклад от всяко заседание на колегиума се изготвя и публикува онлайн. 

Седмични доклади от заседанията

Инициативи, приети от Комисията

Комисията има право на инициатива по отношение на законодателните въпроси. След като дадено законодателно предложение бъде колективно прието от колегиума, то преминава към следващия етап от законодателния процес. В повечето случаи то се предава на Европейския парламент за разглеждане и приемане (като се следва обикновената законодателна процедура, наричана също процедура за съвместно вземане на решения).

В същото време националните парламенти на страните от ЕС се приканват да дадат своето становище по предложението и да потвърдят, че е по-ефективно по дадения въпрос да се работи на равнище ЕС, а не на регионално или местно равнище.