Pracovný program Európskej komisie

V pracovnom programe Komisie sa vytyčuje plán činnosti na nasledujúcich 12 mesiacov. Vysvetľuje sa v ňom, ako sa politické priority budú realizovať v praxi.

Strategické plány/plány riadenia

Každý útvar Komisie uverejňuje viacročný strategický plán a ročný plán riadenia na základe politických priorít Komisie.

Výročné správy o činnosti

Na konci roka vypracovávajú všetky útvary výročné správy o tom, ako sa im darilo plniť ciele stanovené v ich strategických plánoch a plánoch riadenia.

Výročné správy o riadení a výkonnosti

Komisia každoročne vypracúva správu o výsledkoch dosiahnutých pomocou prostriedkov z rozpočtu EÚ a hospodárení s ním za predchádzajúci rok.

Dokumenty

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.