Program prac Komisji Europejskiej

W programie prac Komisja określa plan działania na kolejnych 12 miesięcy. Opisuje on konkretne środki, za pomocą których będą realizowane priorytety polityczne.

Plany strategiczne i plany zarządzania

Każdy departament Komisji publikuje wieloletni plan strategiczny i roczny plan zarządzania na podstawie priorytetów politycznych Komisji.

Roczne sprawozdania z działalności

Na koniec roku każda dyrekcja generalna opracowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności zawierające informacje o postępach w realizacji celów wyznaczonych w jej planach strategicznych i planach zarządzania.

Roczne sprawozdania z zarządzania i wykonania

Co roku Komisja sporządza sprawozdanie zawierające informacje na temat wyników budżetu UE oraz zarządzania budżetem w roku poprzednim.

Dokumenty

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.