Komisijas darba programma

Komisijas darba programma

Komisijas darba programmā izklāsta rīcības plānu nākamajiem 12 mēnešiem. Tajā izskaidro, kā politiskās prioritātes radīs izpausmi konkrētos pasākumos.

Stratēģiskie plāni

Stratēģiskie plāni

Struktūrvienību stratēģiskie plāni ir izstrādāti, ņemot vērā Komisijas līmeņa vispārīgos mērķus un konkrētās struktūrvienības specifiskos mērķus.

Gada darbības pārskati

Gada darbības pārskati

Gada beigās visas struktūrvienības sagatavo gada darbības pārskatu par to, ciktāl tās sasniegušas savus mērķus, kas noteikti to stratēģiskajos un vadības plānos.

Ikgadējais ziņojums par ES budžeta pārvaldību un izpildi

Ikgadējais ziņojums par ES budžeta pārvaldību un izpildi

Katru gadu Komisija publicē ziņojumu par rezultātiem, kas gūti ar ES budžetu, un par iepriekšējā gada budžeta pārvaldību.