Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζει ένα σχέδιο δράσης για τους επόμενους 12 μήνες. Περιγράφει πώς οι πολιτικές προτεραιότητες θα μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες δράσεις.

Στρατηγικά σχέδια / Σχέδια διαχείρισης

Κάθε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύει ένα πολυετές στρατηγικό σχέδιο και ένα ετήσιο σχέδιο διαχείρισης με βάση τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων

Στο τέλος του έτους, όλες οι υπηρεσίες καταρτίζουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων με θέμα τις επιδόσεις τους όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στα στρατηγικά σχέδια και τα σχέδια διαχείρισής τους.

Ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης και επιδόσεων

Κάθε χρόνο η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τον προϋπολογισμό της ΕΕ καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους.

Έγγραφα

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.