Pregled

Strateški načrti so dokumenti načrtovanja, v katerih službe Komisije opišejo, kako bodo uresničevale širše politične cilje Komisije, in opredelijo svoje posebne cilje za petletno obdobje.

V okviru strateškega načrta vsaka služba Komisije tudi pripravi letni načrt upravljanja za naslednje leto. Načrti upravljanja predstavijo dejavnosti službe in kako te prispevajo k uresničevanju ciljev strateškega načrta.

Namen strateških načrtov in načrtov upravljanja je:

  • pomagati službam Komisije, da svoje cilje uskladijo s skupnimi političnimi cilji Komisije
  • načrtovati in upravljati dejavnosti ter z učinkovito rabo virov doseči svoje cilje
  • določiti kazalnike uspešnosti za spremljanje napredka med letom
  • opredeliti glavna tveganja, ki bi lahko vplivala na dosego ciljev, in kako jih odpraviti
  • zagotoviti podlago za poročanje o rezultatih v letnem poročilu o dejavnostih
  • pripraviti sklepne ugotovitve na podlagi preteklih izkušenj

Strateški načrti

Službe Komisije v svojih strateških načrtih opišejo, kako bodo prispevale k 6 političnim prednostnim nalogam Komisije in ji pomagale, da postane moderna, trajnostna in visokozmogljivostna uprava. Vsaka služba tudi navede svoje posebne cilje za petletno obdobje ter kazalnike za spremljanje napredka. Vse službe poročajo o svojem napredku v letnih poročilih o dejavnosti.

Strateški načrti 2020–2024

Načrti upravljanja

V načrtih upravljanja službe Komisije določijo glavne ukrepe in rezultate za prihodnje leto, s katerimi nameravajo doseči načrtovane cilje. Načrti upoštevajo

  • govor o stanju v Uniji predsednika Evropske komisije
  • delovni program Evropske komisije
  • povezave med cilji služb in razpoložljivimi viri, predvidenimi v proračunu

Načrti upravljanja (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)