Prehľad

Strategické plány sú dokumenty plánovania, v ktorých útvary opisujú, ako prispejú k širším politickým cieľom Komisie, a vymedzujú svoje osobitné ciele na obdobie piatich rokov.

V rámci strategického plánu vypracováva každý útvar Komisie aj ročný plán riadenia na nasledujúci rok. V plánoch riadenia sa stanovujú činnosti útvarov a spôsob, ako chcú prispieť k plneniu cieľov vymedzených v ich strategickom pláne.

Účelom strategických plánov a plánov riadenia je:

  • pomôcť útvarom Komisie zosúladiť vlastné ciele s globálnymi politickými cieľmi Komisie,
  • plánovať a riadiť činnosti na dosiahnutie ich cieľov efektívnym využívaním zdrojov,
  • stanoviť ukazovatele výkonnosti na monitorovanie pokroku v priebehu roka,
  • určiť hlavné riziká, ktoré môžu ovplyvniť dosahovanie cieľov a navrhnúť ich riešenie,
  • poskytnúť podklady pre výročnú správu o činnosti,
  • vyvodiť závery z predchádzajúcich skúseností.

Strategické plány

Útvary Komisie vo svojich strategických plánoch opisujú, ako prispejú k 6 politickým prioritám Komisie a k tomu, aby Komisia fungovala ako moderný, udržateľný a vysokovýkonný administratívny útvar. Vymedzujú si v nich špecifické ciele na päťročné obdobie, ako aj kritériá na sledovanie pokroku. Všetky útvary každoročne podávajú správu o pokroku v rámci výročnej správy o činnosti.

Strategické plány na roky 2020 – 2024

Plány riadenia

V plánoch riadenia útvary Komisie vymedzia hlavné opatrenia a výstupy na nasledujúci rok a spôsob, ako tieto opatrenia a výstupy prispejú k dosiahnutiu stanovených cieľov. Vychádzajú z

  • prejavu predsedu Európskej komisie o stave Únie,
  • pracovného programu Komisie,
  • prepojení cieľov útvaru s dostupnými zdrojmi podľa aktuálneho rozpočtu.

Plány riadenia (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)