Ciele politiky v oblasti výskumu a inovácií

Otvorené inovácie, otvorená veda a otvorenie sa svetu sú tri hlavné ciele politiky EÚ v oblasti výskumu a inovácií. Stanovil ich komisár Carlos Moedaso v roku 2015.

Európska zelená dohoda

Do roku 2050 sa Európa stane prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Výskum a inovácie sú hnacou silou tejto transformácie.

Rozšírený pilotný projekt – Európska rada pre inováciu (EIC)

Rozšírený pilotný projekt EIC podporuje špičkových inovátorov, podnikateľov, malé podniky a vedeckých pracovníkov s ambíciou presadiť sa vo svete.

Európsky výskumný priestor (EVP)

Politické iniciatívy a postupy jednotného spoločného Európskeho výskumného priestoru, v ktorom sa výskumní pracovníci voľne pohybujú a vedecké poznatky a technológie sa voľne šíria.

Medzinárodná spolupráca

Posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií pomáha EÚ čeliť globálnym výzvam a poskytuje jej prístup k vedeckým poznatkom a nové podnikateľské príležitosti.

Európske výskumné infraštruktúry

Iniciatívy súvisiace s výskumnými infraštruktúrami zahŕňajúce ESFRI, skupinu vysokých úradníkov, EIROforum, udržateľnosť, ERIC a medzinárodnú spoluprácu.

Prispejte k stratégii v oblasti výskumu a inovácií

Prístup k prebiehajúcim verejným konzultáciám týkajúcim sa výskumu a inovácií, ako aj k archivovaným konzultáciám Generálneho riaditeľstva pre výskum a inováciu.

European Open Science Cloud (EOSC)

Cloud for research data in Europe. Details of the expert group, news and publications.

Gender equality in research and innovation

Gender equality strategy as it relates to the European Research Area (ERA), She Figures report, networks and publications.