Ciele politiky v oblasti výskumu a inovácií

Otvorené inovácie, otvorená veda a otvorenie sa svetu sú tri hlavné ciele politiky EÚ v oblasti výskumu a inovácií. Stanovil ich komisár Carlos Moedaso v roku 2015.

Európska zelená dohoda

Do roku 2050 sa Európa stane prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Výskum a inovácie sú hnacou silou tejto transformácie.

Rozšírený pilotný projekt – Európska rada pre inováciu (EIC)

Rozšírený pilotný projekt EIC podporuje špičkových inovátorov, podnikateľov, malé podniky a vedeckých pracovníkov s ambíciou presadiť sa vo svete.

Európsky výskumný priestor (EVP)

Politické iniciatívy a postupy jednotného spoločného Európskeho výskumného priestoru, v ktorom sa výskumní pracovníci voľne pohybujú a vedecké poznatky a technológie sa voľne šíria.

Medzinárodná spolupráca

Posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií pomáha EÚ čeliť globálnym výzvam a poskytuje jej prístup k vedeckým poznatkom a nové podnikateľské príležitosti.

Európske výskumné infraštruktúry

Iniciatívy súvisiace s výskumnými infraštruktúrami zahŕňajúce ESFRI, skupinu vysokých úradníkov, EIROforum, udržateľnosť, ERIC a medzinárodnú spoluprácu.

Prispejte k stratégii v oblasti výskumu a inovácií

Prístup k prebiehajúcim verejným konzultáciám týkajúcim sa výskumu a inovácií, ako aj k archivovaným konzultáciám Generálneho riaditeľstva pre výskum a inováciu.