Czym są infrastruktury badawcze?

Infrastruktury badawcze to obiekty, które zapewniają społecznościom badawczym zasoby i usługi umożliwiające prowadzenie badań i wspieranie innowacji.

Mogą one być wykorzystywane do celów innych niż badawcze, np. do celów edukacyjnych lub użyteczności publicznej. Mogą być zlokalizowane w jednym miejscu, rozproszone lub wirtualne.

Obejmują one:

 • większą aparaturę naukową i oprzyrządowanie
 • zbiory, archiwa i dane naukowe
 • systemy informatyczne i sieci komunikacyjne
 • wszelką inną infrastrukturę badawczo-innowacyjną o wyjątkowym charakterze, otwartą dla użytkowników zewnętrznych.

Co w tej dziedzinie robi Komisja?

Komisja definiuje, ocenia i wdraża strategie oraz narzędzia, które mają zapewnić Europie światowej klasy stabilną infrastrukturę badawczą.

Robi to w ścisłej współpracy z krajami UE i krajami stowarzyszonymi z programem „Horyzont 2020”. Komisja dopilnowuje również, aby infrastruktura badawcza była otwarta i dostępna dla wszystkich naukowców w Europie i poza jej granicami.

Główne cele

 • ograniczenie rozdrobnienia ekosystemu badań naukowych i innowacji
 • unikanie powielania wysiłków
 • lepsza koordynacja rozwoju i wykorzystania infrastruktur badawczych
 • tworzenie strategii dla nowych ogólnoeuropejskich, dobrze działających infrastruktur badawczych – międzyrządowych i krajowych
 • łączenie sił w skali międzynarodowej, aby budować i obsługiwać dużą, złożoną i kosztowną infrastrukturę, odpowiadać na globalne wyzwania oraz promować wymianę umiejętności, danych i prac najlepszych naukowców na świecie
 • wspieranie potencjału innowacyjnego infrastruktur badawczych poprzez informowanie przemysłu o możliwościach rozwoju produktów lub wspólne opracowanie zaawansowanych technologii, np. ATTRACT
 • wykorzystanie infrastruktur badawczych w dyplomacji naukowej – wykorzystywanie współpracy naukowej do rozwiązywania wspólnych problemów i tworzenia partnerstw międzynarodowych, np. SESAME w Jordanii albo EU-CELAC w Ameryce Łacińskiej

Komisja zapewnia również kartę dostępu do infrastruktur badawczych, która określa zasady i wytyczne przy definiowaniu polityki dostępu do infrastruktur badawczych.

Inicjatywy, strategie i sieci

Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI)

ESFRI opracowuje strategiczny plan działania określający priorytety inwestycyjne w europejskich infrastrukturach badawczych na najbliższe 10–20 lat.

Więcej informacji o ESFRI

Konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC)

Specjalna struktura prawna, która ułatwia tworzenie infrastruktur badawczych i ich działalność.

Więcej informacji o ERIC

Grupa urzędników wyższego szczebla (GSO)

Międzynarodowa grupa ekspertów, która podsumowuje sytuację światowych infrastruktur badawczych i bada nowe możliwości współpracy.

Więcej informacji o GSO

Europejska chmura dla otwartej nauki (EOSC)

Baza danych w chmurze, na potrzeby badań naukowych w Europie.

Więcej informacji o EOSC

EIROforum

Porozumienie o współpracy, które ma służyć łączeniu zasobów, obiektów i wiedzy specjalistycznej organizacji członkowskich w celu wspierania europejskiej nauki.

Więcej informacji o EIROforum

Światowe Forum Nauki OECD (GSF)

Komisja wchodzi w skład 2 grup roboczych:

 • grupy roboczej GSF ds. stabilności infrastruktury badawczej – w celu zapewnienia spójności i komplementarności z długoterminowymi działaniami na szczeblu europejskim
 • grupy roboczej GSF ds. oddziaływania społeczno-gospodarczego infrastruktur badawczych, która ma osiągnąć porozumienie na szczeblu międzynarodowym co do zasad i procedur obowiązujących przy rozwiązywaniu kwestii skutków społeczno-gospodarczych infrastruktury badawczej.

Więcej informacji o Światowym Forum Nauki

Długoterminowa stabilność infrastruktur badawczych

Komisja wspiera tworzenie infrastruktury stabilnej w dłuższej perspektywie. Aby osiągnąć ten cel, określiła odpowiednie zagadnienia i środki w ramach konsultacji, dokumentów roboczych i warsztatów.

Research and Innovation

Sustainable European Research Infrastructures

Documents related to sustainable European Research Infrastructures

Możliwości finansowania

Możliwości finansowania infrastruktur badawczych obejmują finansowanie UE z następujących źródeł:

Projekty i wyniki

Baza projektów badawczych (CORDIS)

Główny portal Komisji poświęcony wynikom projektów badawczych finansowanych przez UE. Można w nim znaleźć projekty związane z infrastrukturami badawczymi.

Projekty w ramach programu Horyzont 2020 i 7. programu ramowego

Przykłady projektów infrastruktury badawczej

 • EPOS: realne rozwiązania problemów dotyczących skorupy ziemskiej
 • ESS: nowej generacji światowa baza nauki o neutronach
 • ELIXIR: rozproszona infrastruktura informacji w dziedzinie nauk o życiu
 • SHARE: badanie dotyczące zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie

Przykłady udanych projektów

Aktualności

Dokumenty