Badania i innowacje sprzyjające transformacji

Ambicja stania się do 2050 r. pierwszym na świecie neutralnym dla klimatu kontynentem stanowi niepowtarzalną możliwość zmodernizowania gospodarek i społeczeństw Europy i nakierowania ich na zrównoważoną przyszłość.

Badania naukowe i innowacje odegrają kluczową rolę w:

 • przyspieszaniu i przeprowadzaniu niezbędnych przemian
 • wdrażaniu i prezentowaniu rozwiązań ograniczających ryzyko
 • angażowaniu obywateli w innowacje społeczne.

Inwestycje w badania naukowe i innowacje w dziedzinie ekologii w Europie

Program Horyzont Europa to kolejny program UE w zakresie badań naukowych i innowacji, którego wdrażanie rozpocznie się w 2021 r. 

Solidne instrumenty naszego programu ramowego i innowacyjne zarządzanie przyczynią się do wprowadzenia niezbędnych zmian systemowych w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej i zapewnienia transformacji ekologicznej i gospodarczej sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Program „Horyzont Europa”, w synergii z innymi programami UE, będzie miał kluczowe znaczenie dla zwiększenia krajowych inwestycji publicznych i prywatnych. Wspólnie będą wspierać nowe technologie, zrównoważone rozwiązania i radykalne innowacje oraz rozpowszechniać udane nowe rozwiązania w całej Europie i na świecie.

Ponad 35 proc. wydatków ze środków programu „Horyzont Europa” przyczyni się do realizacji celów klimatycznych.

Zielone partnerstwa

W ramach programu „Horyzont Europa” powstanie nowa fala partnerstw w dziedzinie badań naukowych i innowacji.

Partnerstwa pomogą stymulować ogromne przemiany w dziedzinie środowiska, społeczeństwa i gospodarki, do osiągnięcia których wzywa się w Europejskim Zielonym Ładzie.

UE będzie ściśle współpracować z przemysłem i krajami w celu wspierania partnerstw w kluczowych obszarach, takich jak transport – w tym sektor baterii – czyste technologie wodorowe, niskoemisyjny przemysł hutniczy, sektory biogospodarki o obiegu zamkniętym, środowisko zbudowane oraz różnorodność biologiczna.

Zielone misje

Misje w ramach programu „Horyzont Europa” będą pobudzać rozwój badań naukowych i innowacji, przyspieszać działania w tym zakresie, przynosić konkretne efekty, prezentować korzystne rozwiązania i tworzyć europejskie dobra publiczne.
Jednocześnie mają one na celu przykuć uwagę obywateli i wzbudzić zaufanie do przyszłych przemian.
Cztery z pięciu uzgodnionych obszarów misji w ramach programu „Horyzont Europa” służą bezpośrednio wsparciu Europejskiego Zielonego Ładu:

 • Zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe
 • Neutralne dla klimatu i inteligentne miasta
 • Stan gleby oraz żywność
 • Przystosowanie się do zmiany klimatu i transformacja społeczna

Przepisy dotyczące badań naukowych i innowacji w dziedzinie ekologii

Aby realizować Europejski Zielony Ład, konieczna jest dokładna ocena i analiza dotychczasowych i przyszłych przepisów, a także rozważne ich opracowywanie. Równocześnie ważne jest, by pozostawić miejsce na nowe i oryginalne pomysły, aby szybciej i sprawniej osiągnąć zrównoważoną przyszłość.

Stosowanie podejścia zgodnie z zasadą „najpierw myśl na małą skalę” może okazać się w tym względzie przydatnym narzędziem.

Udane projekty

Finansowane przez UE projekty badawcze przynoszą już rezultaty, które pomogą w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Przykłady

 • BAMB wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez projektowanie budynków niskoemisyjnych i ponowne wykorzystywanie materiałów budowlanych.
 • AMBER pomaga w przywracaniu lokalnych ekosystemów rzecznych.
 • REFRESH wykorzystuje wiedzę z nauk behawiorystycznych do ograniczenia marnowania żywności.
 • MUSICA zmniejsza udział paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej na małych wyspach, wykorzystując energię ze źródeł odnawialnych.
 • FIRST2RUN pokazuje, w jaki sposób uprawy, które nie są dostatecznie wykorzystywane, można przekształcić w produkty ekologiczne, pasze dla zwierząt i energię.
 • SPARCs współpracuje z miastami, aby złagodzić proces przejścia na bezemisyjną, zasobooszczędną gospodarkę skoncentrowaną na potrzebach obywateli.
 • DownToTen ulepsza pomiar nanocząsteczek w celu wsparcia opracowania przyszłych przepisów w sprawie emisji.
 • E-FERRY to prom napędzany w 100 proc. wyłącznie energią elektryczną z akumulatora.
 • LACTIPS wytwarza rozpuszczalne w wodzie plastikowe opakowania z produktów ubocznych mleka.
 • BIOSKOH tanio produkuje niskoemisyjny bioetanol na terenach zdegradowanych.

Więcej informacji o udanych projektach naukowych w dziedzinie ekologii

Aktualności

Dokumenty

PobierzPDF - 443.4 KB